ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค และนานาชาติ (Regional and International)
      
 • > Greater Mekong Sub region Cross Border Transport Agreement

  > ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub region Cross Border Transport Agreement

  ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เป็นผู้ให้การสนับสนุน CBTA เป็นความตกลงที่ช่วยอำนวยความสะดวกการผ่านแดนและข้ามแดนของคนและสินค้าในอนุภูมิภาค ประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศได้ให้สัตยาบันความตกลง CBTA และได้มีการประกาศการมีผลบังคับใช้ของความตกลง CBTA (ส่วนกรอบความตกลง) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 

 • > วัตถุประสงค์
   

          1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนระหว่างประเทศภาคีทั้ง 6 ประเทศ ทั้งการขนส่งสินค้า และการขนส่งคนโดยสาร

          2. เพื่อให้กฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการ และข้อบังคับทั้งหลาย ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและคนโดยสาร มีความเรียบง่าย (simplified) และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (harmonized)

          3. เพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

  ความตกลง CBTA เป็นประโยชน์ต่องานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในด้านการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา โดยจะช่วยลดปริมาณสินค้านำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐาน ความร่วมมือดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2 ประเด็น คือ

  1.             การอำนวยความสะดวกด้านพิธีการข้ามแดน (Facilitation Border Crossing Formalities) ประเทศภาคีต้องปฏิบัติเพื่อให้การทำพิธีข้ามแดนเป็นไปอย่างเรียบง่ายและรวดเร็ว โดยให้ดำเนินการตาม Single Window Inspection (SWI) และ Single Stop Inspection (SSI) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยระบบดังกล่าว ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก การจัดสรรกำลังคน กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันระหว่างประเทศภาคีคู่สัญญา

  2.             การขนส่งสินค้าข้ามแดน (Cross-Border Transport of Goods) มีขอบข่ายครอบคลุมเรื่อง การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย (Carriage of Perishable Goods) และของใช้ส่วนตัว (Sanitary Inspection of Personal Effects)