ผลการประชุมอบรมสัมนา
ผลการเดินทางไปต่างประเทศ ของผู้บริหารระดับสูง อย.
      
 • > R1 การประชุม Development of Collaboration on Regulatory Pathways to Improve Access to Anti-Malarial Medicines and Diagnostics

  ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 • > R1 การประชุม PIC/S Committee 2017

  ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 สมาพันธรัฐสวิส

 • > R1 การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 60 ( 60th Commission on Narcotic Drugs – CND)

  ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560   สมาพันธรัฐสวิส

 • > R2 ศึกษาดูงานกฎระเบียบการกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต GMP ของการผลิตตัวยาสำคัญ และสารปรุงแต่ง ที่นำมาใช้ในการผลิตภัณฑ์ยา

  ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 • > R2 ศึกษาดูงานด้านกฎระเบียบอาหารระบบจัดการความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป

  ระหว่างวันที่ 16 - 23 กันยายน 2560  สหภาพยุโรป

 • > ประชุม Expert Roundtable on Botanical

  ระหว่าง 25 - 27 เมษายน 2559 สาธารณรัฐเช็ก

 • > เข้าร่วมโครงการ ASEAN - Japan Health Exchange Program

  ระหว่าง 11 - 17 ธันวาคม 2559 ประเทศญี่ปุ่น

 • > ประชุม IUNS 20th International Congress of Nutrition

  ระหว่าง 15 - 20 กันยายน 2556 ประเทศสเปน

 • > ประชุมวิชาการนานาชาติ Danone Baby Nutrition 7th Asia Pacific Nutrition Symposium Early Life Nutrition : From Science to Clinical Practice

  ระหว่าง 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 สาธารณรัฐประชาชนจีน