ผลการประชุมอบรมสัมนา
ผลการเดินทางไปต่างประเทศ ของผู้บริหารระดับสูง อย.
      
  • > R1 การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 60 ( 60th Commission on Narcotic Drugs – CND)

    ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560   สมาพันธรัฐสวิส