ติดต่อเรา (Contact Us)
รายละเอียดการติดต่อ
      
 • > ติดต่อเรา
  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ  
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  กระทรวงสาธารณสุข
  ถ. ติวานนท์  อ. เมือง  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์  025907286  025907021
  โทรสาร   025918475
  E-mail : interfda@fda.moph.go.th 
 • > Contact us

  The Office of International Affairs on Health Consumer Protection 
  Food and Drug  Administration , Ministry of Public health 
  Tiwanon Rd. Nontaburi 11000  THAILAND
  Tel. 66 2 590 7286     66 2 590 7021
  Fax. 66 2 591 8475 
  E-mail : interfda@fda.moph.go.th