ข้อมูลทั่วไป
ประวัติการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ
      
  • > ประวัติและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

    อนึ่ง ในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ ต้องแนบ profile รายบุคคลนี้พร้อมกับคำขออนุมัติไปราชการต่างประเทศด้วย

    • แบบฟอร์มประวัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
    • Profile From