การดำเนินงานของ สปท.
หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับ กระบวนการเจรจา (Code of Conduct)
      
 • > หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการเจรจา Code of Conduct

  1. ความเป็นมา

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามบันทึกข้อความที่ สธ 1019/857 ลงวันที่ 2 กันยายน 2552 ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ (Code of Conduct) โดยการจัดทำ Code of Conduct ได้เชิญ ดร.เสรี นนทสูติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และ ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาร่วมหารือก่อนเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติท่าที และทางเลือกต่างๆ ตามแบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีในการไปเจรจาระหว่างประเทศในการประชุม และหลังกลับจากการเจรจาต้องรายงานเกี่ยวกับข้อตกลง ท่าที และข้อเสนอต่างๆ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามแบบรายงานผลการเจรจาระหว่างประเทศ โดยขอให้ทุกหน่วยงานเริ่มทดลองใช้ เพื่อได้ทราบปัญหา และนำมาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นและให้เริ่มใช้ Code of Conduct ในเดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

  2. วัตถุประสงค์ของการนำ Code of Conduct  มาปฏิบัติ

       เพื่อเป็นการเตรียมการจัดทำเป้าหมาย และกำหนดท่าที / ทางเลือกในการเจรจารวมทั้งข้อเสนอ (Intervention) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

  3. วิธีการดำเนินงาน

  3.1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมคณะทำงานบริหารภารกิจต่างประเทศ ครั้งที่7-5/2551 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำหลักปฏิบัติงานในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ และแบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีในการไปเจรจาระหว่างประเทศ 

  3.2 สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดทำ (ร่าง)หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ และ (ร่าง)แบบเสนอประกอบการ ขออนุมัติท่าทีในการเจรจาระหว่างประเทศ และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานให้ข้อคิดเห็นต่อเอกสารดังกล่าว

  3.3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมคณะทำงานบริหารภารกิจต่างประเทศ ครั้งที่ 23-2/2553 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองควบคุมยา ชั้น 3 โดยชี้แจงขั้นตอนการทำหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการการเจรจาระหว่างประเทศ และแบบฟอร์มการขออนุมัติทำท่าทีในการเจรจาระหว่างประเทศ โดยมติที่ประชุมมอบทุกหน่วยงานเริ่มทดลองใช้การดำเนินงานตามหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ (Code of Conduct) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553

  3.4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการเจรจา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยเชิญ ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี และคุณพิมพ์พรรณ พิธานพิทยารัตน์ เป็นวิทยากรบรรยาย

  3.5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดบรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ (Code of Conduct) โดยเชิญ ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  3.6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชิญผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการไปประชุมต่างประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาให้ข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ และวิธีการปฏิบัติตัวในการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 • > ขั้นตอน
  • ดาวน์โหลดเอกสาร ขั้นตอนการปฎิบัติ
  • Code_of_Conduct.doc
 • > แบบเสนอขออนุมัติท่าทีในการไปเจรจาระหว่างประเทศในการประชุม
 • > แบบรายงานผลการประชุม
  • แบบรายงานผลการประชุม
  • Report from
 • > คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการเจรจาและ/หรือประชุมระหว่างประเทศ
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • SOP