การดำเนินงานของ สปท.
อื่นๆ
      
 • > การประชุม เรื่อง ป้องกันยาปลอม และเครื่องมือแพทย์ปลอมของประเทศไทย กับข้อเสนอของ WHO-IMPACT
  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  ครั้งที่ 4 ในวันที่ 11 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • แผนปฏิบัติโครงการวิเคราะห์ช่องว่างฯ 4 เดือน
  • Action Plan WHO project.pdf
 • > แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านต่างประเทศของอย.

      

  วัตถุประสงค์
      
  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านต่างประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (แผนงบประมาณปี 2554-2556) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสนับสนุนกำกับติดตามและประเมินผล โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านต่างประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา