การดำเนินงานของ สปท.
หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับกฎระเบียบ (Good Regulatory Practice)
      
  • > หลักการและเหตุผล
  • > วัตถุประสงค์
  • > กิจกรรมที่ดำเนินการ
  • > ผลที่ได้รับ
  • > ผังกระบวนการ (ASEAN GRP Processes Flowchart )
  • > สรุปปัญหาหรือช่องว่างที่พบ
  • > ข้อแนะนำในการปรับปรุง