สาระน่ารู้ (เอกสารวิชาการ สาระความรู้ Fact Sheet)
เอกสารเผยแพร่
      
 • > แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • > ปฏิญญายอกยาการ์ตาว่าด้วยผู้สูงอายุและสุขภาพ 2012
 • > คู่มือการเสนอระเบียบวาระด้านสุขภาพเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการภูมิภาคองค์การอนามัยโลก ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 • > ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2556
 • > เรื่อง GRP (Good Regulatory Practice)

  เอกสารเผยแพร่ ชุด Good Regulatory Practice

  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • GRP0001.pdf
 • > บทสรุปผู้บริหารผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • > เรื่อง โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ประกอบการเครื่องสำอางฯ

  เอกสารเผยแพร่ ชุด โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ประกอบการเครื่องสำอางภายในประเทศ

  จากการปรับกฎระเบียบตามความร่วมมือของเอเซียน

 • > เรื่อง การร่วมมือระหว่างอาเซียน กับ อย.

  เอกสารเผยแพร่ชุด การร่วมมือระหว่างอาเซียน กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > เรื่อง การศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี NIR (Near Infrared)

  เอกสารเผยแพร่ ชุด การศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี NIR (Near Infrared) ในการตรวจสอบคุณภาพยาเบื้องต้น

  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • NIR0001.pdf