การบรรยาย อบรม ความรู้ ภารกิจต่างประเทศ
ปี 2553
      
 • > บรรยาย เรื่อง กระบวนการทำสนธิสัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมของ อย. ในการทำข้อตกลงระหว่างประเทศ

  โดย ผศ.ดร. ลาวัล ถนัดศิลปะกุล วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00-16.30 น. 

  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > บรรยาย เรื่อง กฎหมายสิทธิบัตร โดย ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล

  วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553   เวลา 09.30 - 16.30 น. 

  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > บรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ

  โดย ดร.นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี  วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น. 

  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > บรรยาย เรื่อง อนุญาโตตุลาการ และ วัฒนธรรมต่างชาติ

  โดย ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปะกุล  วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.30 น.

  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > บรรยาย เรื่อง เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)

  โดย ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปะกุล  วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 09.30-16.30 น.   

  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > บรรยาย เรื่อง WTO

  โดย ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล

  วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553  

  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา