การบรรยาย อบรม ความรู้ ภารกิจต่างประเทศ
ปี 2555
      
  • > การจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ : รูปแบบ และภาษาที่ใช้

    โดย ดร. ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    เวลา 09.00 16.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

    +อ่านต่อ