การบรรยาย อบรม ความรู้ ภารกิจต่างประเทศ
ปี 2556
      
 • > รูปแบบการจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วม และ กรณีศึกษาข้อตกลงอาเซียนด้านอาหาร

  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการทำสนธิสัญญา กระบวนการด้านกฎหมายภายในและต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล)

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21

  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  วันที่ 7-10 มกราคม 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)

  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการทำสนธิสัญญา กระบวนการด้านกฎหมายภายในและต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล)

  วันที่ 24 มกราคม 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ : การออกใบอนุญาตนำเข้า (Import Licensing)

  โดยนางวารินทิพย์ พงษ์เสถียรศักดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสินค้าตามพันธกรณี 2   สำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ และนางดลใจ ศรีสุวรรณ  นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > พัฒนากฎระเบียบของอย.ให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ และความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT)

  โดยนางสาวเปรม มัณลโหตรา นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  วันที่ 25-27 มีนาคม ณ โรงแรมแกรนด์แปซืฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา