การบรรยาย อบรม ความรู้ ภารกิจต่างประเทศ
ปี 2559
      
 • > การบรรยาย อบรม ความรู้ ภารกิจต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
  1. การอบรม เรื่อง ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า
  (Trade Facilitation Agreement: TFA) 
   ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
   
  2. การอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 
  ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   
  3. การอบรมหลักสูตรความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP)  
  ระหว่างวันที่  19,26  กุมภาพันธ์  และ 4,22,29 มีนาคม  2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  โดย ผศ.ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปะกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช