ข่าวประชาสัมพันธ์
 • > แผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

  วัตถุประสงค์

  เพื่อจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสนับสนุน กำกับ ติดตามและประเมินผล โครงการภายใต้แผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  +อ่านต่อ
 • > คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการเจรจาและ/หรือประชุมระหว่างประเทศ

  จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้คู่มือนี้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ การเข้าร่วมการเจรจา และ/หรือ ประชุมระหว่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพมาตรฐานตามระบบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  +อ่านต่อ
 • > แบบฟอร์มจัดตั้งคำของบประมาณไปราชการต่างประเทศประจำปี 2559 +อ่านต่อ
ผลการประชุม อบรม สัมนา
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา