ข่าวประชาสัมพันธ์
 • > แผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

  วัตถุประสงค์

  เพื่อจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสนับสนุน กำกับ ติดตามและประเมินผล โครงการภายใต้แผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  +อ่านต่อ
 • > อบรม แนวทางการดำเนินงานตาม ASEAN Good Regulatory Practice (ASEAN GRP)

  วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อประเมินผลกระทบการออกกฎระเบียบ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้สอดคล้องตามหลักการ GRP พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถนำขั้นตอนการปฎิบัติในการประเมินผลกระทบของกฎระบียบ (RIA) มาใช้พัฒนาการออกกฎระเบียบ

  การอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง หลักปฎิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ (Good Regulatory Practice) และการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบ (Procedure Manual of RIA) และได้มีการนำกรณีศึกษาเรื่องปลาปักเป้า น้ำแข็งแห้ง และมาตราฐานการผลิตยาแผนโบราณ 

  +อ่านต่อ
 • > รายงานสรุปผลการศึกษาข้อมูลกฎระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  การศึกษาข้อมูลกฎระเบียบดังกล่าว จัดทำเพื่อสำรวจข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลในการเจรจา/ประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้สอดคล้องกับสากลต่อไป รวมถึงนำข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการพัฒนากลไกเพื่อลดอุปสรรค และส่งเสริมความสะดวกทางการค้าไปพร้อมกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

  +อ่านต่อ
ผลการประชุม อบรม สัมนา
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา