ข่าวประชาสัมพันธ์
  • > แผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

     

    วัตถุประสงค์

    เพื่อจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสนับสนุน กำกับ ติดตามและประเมินผล โครงการภายใต้แผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลการประชุม อบรม สัมนา
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา