ข่าวประชาสัมพันธ์
 • > กฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อตกลงภูมิภาค

  กฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อตกลงภูมิภาค ในปี 2560

  1.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 379) พ.ศ. 2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 359) พ.ศ. 2556 เรื่อง ซัยคลาเมต, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 380) พ.ศ. 2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2556 เรื่อง สตีวิออลไกลโคไซด์ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) โดยได้ดำเนินการประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560   คลิก >>   ดาวน์โหลดเอกสาร

  .....................................................................................................................

  2.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยได้ดำเนินการประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  คลิก>>  ดาวน์โหลดเอกสาร

  .....................................................................................................................

  3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยได้ดำเนินการประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 คลิก>>  ดาวน์โหลดเอกสาร

  .....................................................................................................................

  4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการสกัดที่ให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยได้ดำเนินการประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คลิก>>  ดาวน์โหลดเอกสาร

  .....................................................................................................................

ผลการประชุม อบรม สัมนา
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา