แนะนำหน่วยงาน
เกี่ยวกับเรา
      
  • > เกี่ยวกับเรา
    นโยบายและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้ขยายตัวมากขึ้นในทุกๆมิติ อาทิ นโยบายการค้าเสรี  การส่งเสริมการลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า การลดภาษี การพัฒนาระบบโลจิสติกส์   รวมถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ การค้าด้วยระบบไอซีทีที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกที่ ทุกเวลาก่อให้เกิดการกระจายสินค้าจากประเทศต่างๆอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนอาหารการกินของประชาชนในทุกระดับ  นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเจรจาต่อรองในเวทีต่างๆที่มีความซับซ้อนตามระดับของการแข่งขันทางการค้าและส่งผลกระทบต่องานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามากขึ้น  เช่น อาเซียน เอเปค องค์การการค้าโลก และในเวทีทวิภาคี เช่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-จีน เป็นต้น  ภารกิจต่างประเทศจึงมีความสำคัญมากขึ้นต่องานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยา  อาหาร เครื่องมือแพทย์  เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด
     
           เนื่องจากตระหนักถึงกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดตั้งสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้น  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อรองรับและทำหน้าที่เฉพาะภารกิจด้านต่างประเทศของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหน้าที่ในการประสานและติดตามความคืบหน้าในความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของโลกที่อาจกระทบต่อระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและเตรียมองค์กรตลอดจนบุคลากรให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่จำเป็นต่อภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป