แนะนำหน่วยงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
      
 • > หน้าที่ความรับผิดชอบ

  บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ มี 6 ด้าน ได้แก่ 

  1. จัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุก และแผนปฏิบัติการความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ และประเทศที่มีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีในทุกกรอบความร่วมมือ

  2. ประสานงานการประชุมและเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี 

  3. จัดทำฐานข้อมูลด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศต่างๆ 

  4. จัดทำกลยุทธ์ความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศ และกลุ่มประเทศความร่วมมือต่างๆ

  5. ประสานข้อมูลด้านต่างประเทศกับหน่วยงานต่างๆ

  6.  ประสานความร่วมมือด้านคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานต่างประเทศ

  7. ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามที่ได้รับมอบหมาย