แนะนำหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
      
 • > วิสัยทัศน์ของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

   

  "ทันโลก ผู้บริโภคปลอดภัย นโยบายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ"

 • > พันธกิจของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

  1. จัดทำยุทธศาสตร์ต่างประเทศด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคและการค้าด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
  2. กำหนดประเด็น ทางเลือก และเป้าหมายของการเจรจาระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3. ส่งเสริมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการคุ้มครองของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีระบบข้อมูลและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ[ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา]ให้มีประสิทธิผล