แนะนำหน่วยงาน
บุคลากร
      
 • > บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

   

  1. นางสิตานันท์ พูนผลทรัพย์

    Mrs.Sitanun  Poonpolsub

  เภสัชกรชำนาญการ  (หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ)

  Pharmacist Professional Level,

  Head of the Office Of International Affairs on Health Consumer Protection

  2. น.ส.สุวพิชชา อรรถวรรัตน์

  Ms.Suwapiccha Attavorrarat

   

  3. น.ส. พัทธ์ริศา ปกรณ์กัลย์ชัย

  Ms.Patrisa Pakornkanchai      

               

  4. น.ส. ชฎาธร อินใย      

  Ms. Chadathorn Inyai

   

  5.  น.ส. ยุพา กรดแก้ว   

  Ms. Yupa  Krodkaew 

  เภสัชกรชำนาญการ

  Pharmacist, Professional Level

   

  เภสัชกรปฏิบัติการ

  Pharmacist, Practitioner Level

   

  เภสัชกรปฏิบัติการ

  Pharmacist, Practitioner Level

   

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Policy and Plan Analyst

 • >

     6.  น.ส.นัณฐิกา  ดุราศวิน

  ด้านประสานงานต่างประเทศ

  7.  น.ส. ปนัดดา ปิ่นทอง 

  8.  น.ส. วราภรณ์ แสงรื่น  

  ด้านต่างประเทศ

  ด้านงานสารบรรณ