ฐานข้อมูลเภสัชภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอนทะเบียน

โครงการวิจัยและพัฒนาบริการสืบค้นเภสัชภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอนทะเบียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ความเป็นมาโครงงานวิจัย

ความเป็นมาโครงงานวิจัย

อีเมล พิมพ์ PDF

9ความเป็นมา ...

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน กระบวนการควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ยามีความปลอดภัยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ยาต้องได้รับการขึ้นทะเบียนยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ก่อนจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดและติดตามกำกับเมื่อยาออกจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว ทั้งนี้ หากพบข้อมูลในการใช้ยาที่เกิดผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยผู้บริโภคหลังจากที่ยาออกสู่ท้องตลาดแล้ว ยาดังกล่าวจะถูกทำการเพิกถอนทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 86 อาศัยคำสั่งรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาที่มีอำนาจสั่งให้เพิกถอนทะเบียนตำรับนั้นได้ ทั้งนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันพบจำนวนข้อมูลของยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีทั้งสิ้น 82 ฉบับ แบ่งเป็นยาอันตรายจำนวน 76 ฉบับ ยาแผนโบราณจำนวน 3 ฉบับ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 จำนวน 1 ฉบับและยาเสพติดให้โทษจำนวน 2 ฉบับ นอกจากนี้รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันมีจำนวนหลายรายการ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ระบุว่ามิให้ผู้ใดจำหน่ายยาที่ถูกยกเลิกเกิน 6 เดือน ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามมาตรา 118 วรรคสองและมาตรา 120 วรรคสอง พบว่าข้อมูลในปี พ.ศ. 2549-2550 พ.ศ. 2548-2549 และพ.ศ. 2547-2548 มีรายการยาถูกยกเลิกจำนวน 1,060 ตำรับ 1,038 ตำรับ และ1,377 ตำรับตามลำดับ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีนโยบายการบังคับใช้กฎหมายด้านยาอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีแนวทางร่วมดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับยา พ.ศ. 2553 เร่งรัดภารกิจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการในการตรวจสอบ ติดตามและให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องปัญหาการขายยาที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งรวมถึงยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนมิให้มีการจำหน่ายในร้านยา

          จากนโยบายกวาดล้างการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายให้หมดสิ้นไปจากเมืองไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยา จึงได้ดำเนินการตรวจเข้มทั้งร้านยาและโรงงานผลิตยา ปัจจุบันพบว่ายังมีการลักลอบผลิตยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเพื่อจำหน่ายให้แก่ร้านยาซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ เห็นได้จากในปี พ.ศ.2553 เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันที่ไม่ผ่านมาตรฐาน GMP ที่ผลิตและจำหน่ายยาพิกถอนทะเบียน แม้ว่าหน่วยงานของภาครัฐจะมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและส่งต่อข้อมูลไปยังร้านยาที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ตาม แต่ยังขาดช่องทางการสื่อสารที่รวบรวมข้อมูลให้ง่ายต่อการสืบค้นรายการยาและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของยาถูกเพิกถอนทะเบียนที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลรายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันมีหลายจำนวนรายการแม้จะมีการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้รวบรวมข้อมูลให้สืบค้นได้ง่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

6

            ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสืบค้นยาเพิกถอนทะเบียน โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงข้อมูลและสืบค้นข้อมูลยาเพิกถอนทะเบียนซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสืบค้นข้อมูลยาเพิกถอนทะเบียนแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยาและผู้ที่สนใจในการตรวจสอบยาเพิกถอนทะเบียนที่อาจพบการจำหน่ายในร้านยา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 06 มีนาคม 2011 เวลา 13:02 น.  

แบบสอบถาม

ระดับความพึงพอใจของท่านต่อเว็บนี้ (โดยรวม) ?
 

ข้อมูลระบบ

สมาชิก : 1
บทความ : 17
เว็บลิงก์ : 2
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 22436

จำนวนผู้ใช้งาน

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ