[ : : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.) : : ]
  Home  (ศพช.) fda
[ : : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.) : : ]
Home  
 
แนะนำ ศพช.
  - เจ้าหน้าที่
  - ความเป็นมา
  - บทบาท
  - นโยบาย
โครงการ
งานวิจัย
FAQ
จดหมายข่าว
ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลชุมชนแหล่งผลิต
ข้อมูล อบต.
แผ่นพับ/เอกสาร/คู่มือ
ปฏิทินกิจกรรม
ระบบรายงาน พอย. 07
การจัดสรรงบประมาณ
แผนงานประจำปี
ข้อมูล ศตจ.
แบบรายงานในส่วนภูมิภาค
ข้อมูล ผู้ผลิตในเขต กทม.
รายชื่อ ผู้ผลิต 3-5 ดาว
รายชื่อ ผู้ผลิต 0-2 ดาว
Link
Contact Us
Administrator
 
  Main Menu
 
งานบริหาร  
 
แผนการบริหารความเสี่ยง
แผนการควบคุมภายใน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติราชการตามข้อตกลงกับ ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดระดับกรม (DOC) ศพช.
 
  More Detail
 
ข่าวกิจกรรม  
 
แนะนำ ศพช.
ความติดเห็นของกลุ่มพหุภาคีที่มีต่อ ศพช.
รายการวิทยุ
แผนภาพจำแนกภารกิจ ศพช.- อย.
แผนที่วิสัยทัศน์ ศพช.
 
  More Detail
 
   
  ข้อความต้อนรับ  
 
โครงการ  
 
โครงการประเมินผลการดำเนินงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
โครงการสร้างแบบจำลองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่ท่องเที่ยว ปี 2549
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนทางรายกา...
 
  More Detail
 
     
 
งานวิจัย  
 
โครงการวัตถุกันเสียเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชน
โครงการศึกษาวิเคราะห์คุณภาพสุราชุมชนตามมาตรการเฝ้าระวัง
การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ GMP กฎหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (จี เอ็ม พี)
 
  More Detail
 
     
 
จดหมายข่าว  
 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2549
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน ธันวาคม 2548 - มกราคม 2549
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม - เมษายน 2548
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2548
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
 
  More Detail
 
     
 
คู่มือ  
 
แผนภาพจำแนกภารกิจ ศพช.- อย. สัมพันธ์
แผนที่วิสัยทัศน์ ศพช.
แผ่นพับ ศพช. ปี 2548
ที่ปรึกษาใกล้มือ
จี เอ็ม พี อาหารชุมชน
 
  More Detail
 
     
     
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
Information News  
 

 

ความคิดเห็นของพหุภาคีที่มีต่อ ศพช.

ความคิดเห็นของกลุ่มพหุภาคีที่มีต่อ ศพช.

สัมมนาพหุภาคี : วันที่ 8-11  สิงหาคม  2549  :    เกาะช้าง     จ.ตราด

1.  ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์  นำเสนอบทบาทหน้าที่ของศพช. ที่ชัดเจนให้กว้างขว้างและเห็นรูปธรรมที่  ชัดเจนขึ้น โดยมีข้อเพิ่มเติมว่า การประชาสัมพันธ์ไม่ควรเน้นหนักทางด้านวิชาการมาก   เช่น  การประชาสัมพันธ์โดยใช้การ์ตูนเพื่อลดระดับการเป็นวิชาการลง เพื่อให้เข้ากลุ่มได้หลากหลายมากขึ้น 

      8 จัดทำจดหมายข่าวภาคการ์ตูน  4 ช่อง TV/จดหมายข่าว

2.  ต้องการให้มีการชี้แจง มาตรฐาน กฎเกณฑ์ ในกระบวนการที่อันจะเป็นการส่งเสริม  ว.ผสช.  เช่นในการคัดสรร OTOP  รวมถึงการขอมาตรฐานต่างๆให้กับกลุ่มอย่างใกล้ชิด   เช่น  การเข้ามาชี้แจงข้อมูลต่างๆล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม  เพื่อความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมกลุ่มให้พัฒนาไปได้อีกทาง

      8  ผ่านจดหมายข่าว

3.  ต้องการให้มีการชี้แจงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จนถึงการนำออกจำหน่ายเพื่อสร้างความพร้อมของ  ว.ผสช.  มากกว่าการเร่งให้เกิดการสร้างกลุ่ม ว.ผสช. มาบนพื้นฐานที่ไม่เข้าใจในเรื่องกฎหมาย  ซึ่งอาจทำให้ศักยภาพของกลุ่มลดลง

      8  ผ่านจดหมายข่าว

4.  ในส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด   จะได้รับงบประมาณในส่วนของการพัฒนากลุ่ม   ว.ผสช.  ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้ (2549)

      8 สนับสนุน/จัดสรรตามกิจกรรม-เป้าหมาย  ให้สอดคล้องกับหลักบริหาร-กระจายอำนาจ

5.  ต้องการให้มีการเบิกจ่ายค่าเดินทางตามจริงในการไปอบรมสัมมนาของกลุ่มแม่บ้าน

     8  จ่ายตามระเบียบราชการทั้งค่ากำหนดและวิธีการแม่บ้าน อาจต้องจ่ายในส่วนที่จำเป็นบ้าง  ทั้งนี้ภายใต้     หลักการร่วมมือแบบเสมอภาค  ไม่มีใครได้เปรียบ

6.  ต้องการให้เกิดการสนับสนุนกลุ่ม  โดยให้ทางกลุ่มได้รับในสิ่งที่ต้องการจริงๆและทางราชการเล็งเห็นว่ากลุ่มนั้นสามารถสามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อไปได้  โดยประเด็นนี้  ศพช. ได้ทำการส่งเสริมบุคคล/กลุ่มที่มีศักยภาพ  ความพร้อมในการสร้างกลุ่มจริงๆ เช่นข้าราชการเกษียน

     8  สนับสนุนผู้ประสงค์ร่วมมือ  และปฏิบัติตาม   หลักกฎเกณฑ์ทางสังคมทุกกลุ่ม

                - วิสาหกิจสุขภาพชุมชน  ที่จดทะเบียนภายใต้  พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจสุขภาพชุมชน   พ.ศ 2548

                - ศูนย์เรียนรู้  ศพช.

                - ว.ผสช  3-5  ดาว 

7.  ต้องการให้มีการชี้แจงความรู้ในเรื่องวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน  ซึ่งยังมีอยู่น้อยมาก  เช่น ในส่วนของการขึ้นทะเบียน   อย.  โดยทาง  ศพช.  จะจัดการอบรมในเรื่อง  ผสช.  แบ่งเป็นกลุ่มอย่างชัดเจน  คือ   อาหาร  เครื่องสำอาง   ยาสมุนไพร    และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

     8  ผ่านจดหมายข่าวและสื่อ   “ หนังสือน้อย ”

8.  ทางจังหวัดยังข้องใจในเรื่องมาตรฐานของ อย.ที่ได้รับจากแต่ละจังหวัดจะมีระดับความเข้มงวดที่ต่างกันและบางครั้งยังมีการจัดสถานที่   ที่ใช้ในการตรวจรับ  อย. ไม่ตรงกับสถานที่ที่ใช้ผลิตจริง

      

     8  แจ้งเรียน เพื่อพิจารณาทั้งระให้สอดคล้องกัน

9.  ต้องการให้  ศพช. ชี้แจงเป้าหมายที่ชัดเจนต่อ  ว.ผสช.  หรือ   OTOP  ทั้งในส่วนที่เป็นปัญหาที่แท้จริงของกลุ่ม ว. ผสช.  ว่าคืออะไร   และอยากทราบว่าการส่งเสริมที่ว่านั้นเป็นการทำในกรอบเศรษฐกิจพอเพียง  หรือ  กรอบเพื่อการส่งออก

     8  ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งเนื้อหา  รูปแบบและความครอบคลุม

-  โดย  ศพช.  เห็นว่าเป้าหมายของเรา เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยและได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่   บริโภครวมถึง การสร้างมาตรฐาน ที่สามารถนำไปกล่าวอ้าง เพื่อสร้างความเชื่อถือในตัวผลิภัณฑ์   อันเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่ม ว.ผสช. อีกทาง

-  ในประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงกับการส่งเสริมเพื่อการส่งออกนั้น ศพช. ถือว่ายังไปด้วยกันได้โดยการ ส่งออกนั้นไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่กลุ่มหรือชุมชน

10.  อยากให้มีการทำความเข้าใจแก่กลุ่มในเรื่องจุดแข็ง-จุดอ่อน (SWOT) ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาของกลุ่มต่อไปได้    โดยในประเด็นนี้กำลังดำเนินการในรูปของรู้เขา-รู้เราในกลุ่มอยู่แล้ว

11.  ต้องการให้มีการเลือกส่งเสริม โดยดูจากประสิทธิภาพ และศักยภาพของผู้ผลิตมากกว่าที่จะทำตามกระแสหรื          ความต้องการพัฒนาจากหน่วยงานราชการ  โดยดูจากความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตจริงๆ  เช่นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน  ที่มีระเบียบในการขอ  อย.  ยากนั้นไม่ควรสนับสนุนให้กลุ่มเล็กๆทำการผลิต  นอกจากนี้การส่งเสริมควรเป็นกลุ่มที่ทุ่มเทต่อการรวมกลุ่ม

12.  ต้องการให้เกิดการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์  โดยใช้ผลวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อให้มีการสร้างฐานผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น

13.  ต้องการให้มีการชี้แจงในประเด็น  Clean   food  good  test   กับมาตรฐาน อย.  ในกลุ่มผู้ผลิตอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานให้เข้าใจมากขึ้น

14.  ศพช.  ควรชัดเจนในความเป็นผู้นำของผู้ผลิต  การผลิตทางด้านเทคโนโลยี  โดยควรทราบว่า  ศพช.  ยืนอยู่จุดใดเพื่อการที่พหุภาคีต่างๆ จะได้สามารถเข้าใจในจุดที่ทางหน่วยงานนั้นๆ จะได้เข้ามาร่วมในการพัฒนาได้

15.  แนะนำให้มีการส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มให้ได้มากที่สุด

16.  ในการประสานงานกับพหุภาคีต่างๆ ควรเน้นจุดเด่นและบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่จะนำมาระดมเพื่อการพัฒนา

17.  แนะนำให้มีการแข่งขันเพื่อการสร้างแบรนด์เนม (พื้นฐานสู่การส่งออก)โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ   โดยทำการจัดออกมาในรูปแบบของการจัดประกวด 

 

 

หมายเหตุ :   ผสช      หมายถึง   ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน

                        ว.ผสช   วิสาหกิจผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน

 

 
   
 
ความเป็นมา  
 

 
  More Detail
 
บทบาท  
 

บทบาท

  1. วิเคราะห์ประมวลสถานการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชน
  2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนจัดทำเเผนเเม่บท...
 
  More Detail
 
นโยบาย  
 

นโยบาย

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้มาตรฐาน
มีศักยภาพเชิงพาณิชย์

 
  More Detail
 
  จำนวนผู้เข้าชม 9181  คน
[ : : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.) : : ]
ข้อความข่าวสาร
ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน(ศพช.) กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2590-7262,0-2590-7264 E-mail : cproduct@fda.moph.go.th