หน้าหลัก
         ข่าวประชาสัมพันธ์
         ข้อมูลกฏหมาย
         สาระน่ารู้
         การพัฒนาองค์กร
         การดำเนินงาน
         เกาะติดการพัฒนาระบบร...
         การพัฒนาคุณภาพการบริ...
         เรื่องใกล้ตัว
         เฉพาะเจ้าหน้าที่
  พระบรมราโชวาท  

          ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต
พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ ข้าพเจ้า ขอสนองพรและไมตรีทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน
          บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านาน
เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่
ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ คนไทยทุกคน
จึงควรจะได้ตระหนัก ในข้อนี้ให้มาก แล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงาน
ให้สมแก่ฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย
          ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษา
ท่านทุกคน ให้มีแต่ความผาสุขร่มเย็นตลอดไป

          พระราชดำรัส เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการจัดทำระบบข้อเสนอแนะ
กิจกรรม
จดหมายข่าว ก.พ.ร.
  ข้อมูลกฏหมาย  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552
รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 2546-2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)
  สาระน่ารู้  
แนวทางเตรียมการรองรับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
แนวทางการพัฒนากระบวนการคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ ของกรมสรรพสามิต
แนวทางสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมสรรพากร
ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015
2 ส่วนราชการไทยคว้ารางวัลระดับโลก UN Awards 2012
มติ ครม. เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
พัฒนา องค์กรสู่ความเป็นเลิศ : ประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภาคเอกชน
การบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่
  การพัฒนาองค์กร  
ระบบคุณภาพ อย.
การทบทวนบทบาทภารกิจ
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ
  การดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 (ประเมินตนเอง)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (จากสำนักงาน ก.พ.ร.)
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อย.
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000