หน้าหลัก
         ข่าวประชาสัมพันธ์
         ข้อมูลกฏหมาย
         สาระน่ารู้
         การพัฒนาองค์กร
         การดำเนินงาน
         เกาะติดการพัฒนาระบบร...
         การพัฒนาคุณภาพการบริ...
         เรื่องใกล้ตัว
         เฉพาะเจ้าหน้าที่
  พระบรมราโชวาท  

คนทำงานดี คือ คนมีระเบียบ ได้แก่ ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้
ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้ง
ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน

 

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2527

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
กิจกรรม
จดหมายข่าว ก.พ.ร.
โครงการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ข้อมูลกฏหมาย  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552
รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 2546-2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)
  สาระน่ารู้  
แนวทางเตรียมการรองรับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
แนวทางการพัฒนากระบวนการคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ ของกรมสรรพสามิต
แนวทางสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมสรรพากร
ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015
2 ส่วนราชการไทยคว้ารางวัลระดับโลก UN Awards 2012
มติ ครม. เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
พัฒนา องค์กรสู่ความเป็นเลิศ : ประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภาคเอกชน
การบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่
  การพัฒนาองค์กร  
ระบบคุณภาพ อย.
การทบทวนบทบาทภารกิจ
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ
  การดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 (ประเมินตนเอง)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (จากสำนักงาน ก.พ.ร.)
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อย.
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000