หน้าหลัก
         ข่าวประชาสัมพันธ์
         ข้อมูลกฏหมาย
         สาระน่ารู้
         การพัฒนาองค์กร
         การดำเนินงาน
         เกาะติดการพัฒนาระบบร...
         การพัฒนาคุณภาพการบริ...
         เรื่องใกล้ตัว
         เฉพาะเจ้าหน้าที่
  พระบรมราโชวาท  

     ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร
ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็ง
เสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง
เที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน
มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือ
เสื่อมลงของประเทศชาติ

     พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่
ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗   

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการจัดทำระบบข้อเสนอแนะ
กิจกรรม
จดหมายข่าว ก.พ.ร.
  ข้อมูลกฏหมาย  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552
รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 2546-2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)
  สาระน่ารู้  
แนวทางเตรียมการรองรับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
แนวทางการพัฒนากระบวนการคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ ของกรมสรรพสามิต
แนวทางสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมสรรพากร
ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015
2 ส่วนราชการไทยคว้ารางวัลระดับโลก UN Awards 2012
มติ ครม. เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
พัฒนา องค์กรสู่ความเป็นเลิศ : ประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภาคเอกชน
การบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่
  การพัฒนาองค์กร  
ระบบคุณภาพ อย.
การทบทวนบทบาทภารกิจ
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ
  การดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 (ประเมินตนเอง)
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 (ประเมินตนเอง)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (จากสำนักงาน ก.พ.ร.)
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อย.
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000