| Home   | FAQ   | Site Map   | Web Admin  
 
 
: : : Left Menu : : :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Counter Website
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
การให้บริการผู้ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แบบสำรวจ (ร่าง) เอกสรวิชาการเครื่องมือแพทย์ที่ต้องจัดเตรียมเอกสารโดยใช้ CSDT
แจ้งมาตราการกำกับดูแลถุงมือศัลยกรรม และถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดมีแป้ง กรณีผู้นำเข้า
แบบคำรับรองการยื่นคำขอหนังสือรับรองนำเข้า ฯ และการลงข้อมูล Template (เริ่มใช้ 1 มิ.ย ...
แจ้งมาตราการกำกับดูแลถุงมือศัลยกรรม และถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดมีแป้ง กรณีผู้ผลิต
 
   
  ข้อมูลกฏหมายใหม่
 
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเครื่องมือแพทย์
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงและประกาศ อย. เรื่อง การแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต...
กฎกระทรวงและประกาศ อย. เรื่อง การแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข...
กฎกระทรวงและประกาศ อย. เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ...
กฎกระทรวงและประกาศ อย. เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์...
กฎกระทรวงและประกาศ อย. เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพท...
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ...
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทํารายงานผลการทํางาน...
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงบรรจุโลหิตมนุษย์
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา พ....
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องกำหนดแบบการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้า ฉบับ...
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องกำหนดแบบการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต ฉบับที...
เรื่อง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต เ...
ประกาศ อย. เรื่อง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย...
ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพท...
 
   
  ประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย
 
  รายการข้อมูล ความคิดเห็น File 1 File 2
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้แสงเลเซอร์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้แสงความเข...
(ร่าง) ผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(ร่าง) ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดอัตราและวิธีการชำระค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์
(ร่าง) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่....) พ.ศ....
(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์
(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์
 
 
   
 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000