| Home   | FAQ   | Site Map   | Web Admin  
 
 
: : : Left Menu : : :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Counter Website
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือแพทย์ (e-listing) (ภาคปฏิบัติ)
รายชื่อผู้เข้าประชมุ ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายในกร...
เอกสารประชุมโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (...
ผู้ประกอบการต้องยื่นรายงานการผลิต นำเข้า ขายเครื่องมือแพทย์ประจำปี ก่อนวันที่ 31 มีนา...
ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์แจ้งรายชื่อของผู้จำหน่ายเครื่องมือแ...
 
   
  ข้อมูลกฏหมายใหม่
 
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเครื่องมือแพทย์
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงและประกาศ อย. เรื่อง การแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต...
กฎกระทรวงและประกาศ อย. เรื่อง การแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข...
กฎกระทรวงและประกาศ อย. เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ...
กฎกระทรวงและประกาศ อย. เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์...
กฎกระทรวงและประกาศ อย. เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพท...
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ...
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทํารายงานผลการทํางาน...
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงบรรจุโลหิตมนุษย์
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา พ....
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงยางอนามัย พ.ศ.2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต เ...
เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้า ...
ประกาศ อย. เรื่อง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย...
ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพท...
ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตราฐานชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
 
   
  ประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย
 
  รายการข้อมูล ความคิดเห็น File 1 File 2
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้แสงเลเซอร์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้แสงความเข...
(ร่าง) ผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(ร่าง) ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดอัตราและวิธีการชำระค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์
(ร่าง) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่....) พ.ศ....
(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์
(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์
 
 
   
 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000