| Home | About Us | ผู้บริหาร อย. | Site Map  
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักฯ
 ข่าวกิจกรรม สำนักฯ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กระทรวงสาธารณสุข
 World Health Organization (WHO)
 ข้อมูลรหัสหน่วยงาน
ผู้บริหาร อย.
ประเภทผู้บริหาร :
 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข
E-mail : boonchai@fda.moph.go.th
 
 
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ. ศรีนวล กรกชกร
E-mail : srinuan@fda.moph.go.th
รายละเอียด:

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในราชการของ
- สำนักอาหาร
- สำนักด่านอาหารและยา
- สำนักงานเลขานุการกรม
- กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

 

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7100 โทรสาร 0-2591-8444