| Home | About Us | ผู้บริหาร อย. | Site Map  
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักฯ
 ข่าวกิจกรรม สำนักฯ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กระทรวงสาธารณสุข
 World Health Organization (WHO)
 ข้อมูลรหัสหน่วยงาน
 

สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


วิสัยทัศน์ (vision)เป็นแกนนำในการให้บริการ และพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ด้านการคลัง พัสดุ บุคคล และบริหารทั่วไป
พันธกิจ (Mission)ปฏิบัติและพัฒนาระบบการบริการ ด้านการคลัง
พัสดุ บุคคล และบริหารทั่วไป
 
 

  จดหมายข่าว สล. อย. ประจำเดือนธันวาคม 2555 6 ธันวาคม 2555
  จดหมายข่าว สล. อย. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 5 พฤศจิกายน 2555
  เตรียมความพร้อม 7 มาตรการรับมือผลกระทบจากเหตุภูมิอากาศโลกแปรปรวน 14 กุมภาพันธ์ 2555
  “วิทยา”ให้ทุกจังหวัดป้องกันโรคไข้เลือดออกปีนี้เต็มที่ ลดป่วย-ตาย กำจัด... 14 กุมภาพันธ์ 2555
  เร่งผลิตทันตาภิบาล 3,200 คน ประจำรพ.สต. ดูแลสุขภาพปาก – ฟันประชาชน 14 กุมภาพันธ์ 2555
  เริ่มแล้ว เวทีประชุม “นโยบายแอลกอฮอล์โลก” องค์การอนามัยโลกชี้ ประชากรโ... 14 กุมภาพันธ์ 2555
  ออกกฎเหล็ก บังคับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมส... 14 กุมภาพันธ์ 2555
 
  การคัดเลือก ระดับทรงคุณวุฒิ 2560 24 กรกฏาคม 2560
  การคัดเลือก ระดับเชี่ยวชาญ 2560 24 กรกฏาคม 2560
  การคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษ 2560 24 กรกฏาคม 2560
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 61 อัตรา 20 กรกฏาคม 2560
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการอาหารแล... 14 กรกฏาคม 2560
 
  Font IT9 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑใหญ่ 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑเล็ก 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑใหญ่ (ไม่มีพื้นขาว) 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑเล็ก (ไม่มีพื้นขาว) 1 กรกฏาคม 2556
  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ (ว 37) 26 กรกฏาคม 2560
  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 20 กรกฏาคม 2560
  สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 22 มิถุนายน 2560
  สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 4 มิถุนายน 2560
  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 26 เมษายน 2560
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว168 23 มกราคม 2560
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว167 10 มกราคม 2560
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว162 10 มกราคม 2560
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว160 26 ธันวาคม 2559
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว156 26 ธันวาคม 2559

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7100 โทรสาร 0-2591-8444