| Home | About Us | ผู้บริหาร อย. | Site Map  
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักฯ
 ข่าวกิจกรรม สำนักฯ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กระทรวงสาธารณสุข
 World Health Organization (WHO)
 ข้อมูลรหัสหน่วยงาน
 

สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


วิสัยทัศน์ (vision)เป็นแกนนำในการให้บริการ และพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ด้านการคลัง พัสดุ บุคคล และบริหารทั่วไป
พันธกิจ (Mission)ปฏิบัติและพัฒนาระบบการบริการ ด้านการคลัง
พัสดุ บุคคล และบริหารทั่วไป
 
 

  จดหมายข่าว สล. อย. ประจำเดือนธันวาคม 2555 6 ธันวาคม 2555
  จดหมายข่าว สล. อย. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 5 พฤศจิกายน 2555
  เตรียมความพร้อม 7 มาตรการรับมือผลกระทบจากเหตุภูมิอากาศโลกแปรปรวน 14 กุมภาพันธ์ 2555
  “วิทยา”ให้ทุกจังหวัดป้องกันโรคไข้เลือดออกปีนี้เต็มที่ ลดป่วย-ตาย กำจัด... 14 กุมภาพันธ์ 2555
  เร่งผลิตทันตาภิบาล 3,200 คน ประจำรพ.สต. ดูแลสุขภาพปาก – ฟันประชาชน 14 กุมภาพันธ์ 2555
  เริ่มแล้ว เวทีประชุม “นโยบายแอลกอฮอล์โลก” องค์การอนามัยโลกชี้ ประชากรโ... 14 กุมภาพันธ์ 2555
  ออกกฎเหล็ก บังคับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมส... 14 กุมภาพันธ์ 2555
 
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือก_เภสัชกรปฏิบัติการ 1-5 พ.ค.2560 26 เมษายน 2560
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธ... 25 เมษายน 2560
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก hipps รุ่นที่ 13 10 เมษายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิ... 10 เมษายน 2560
  2 กุมภาพันธ์ 2560
 
  Font IT9 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑใหญ่ 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑเล็ก 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑใหญ่ (ไม่มีพื้นขาว) 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑเล็ก (ไม่มีพื้นขาว) 1 กรกฏาคม 2556
  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 26 เมษายน 2560
  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ว.33) 15 มิถุนายน 2555
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 มิถุนายน 2555
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2555 15 มิถุนายน 2555
  ระบบการควบคุมภายใน 15 มิถุนายน 2555
  จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารรวม 14 รายการ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว144 8 พฤศจิกายน 2559
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว142 8 พฤศจิกายน 2559
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว137 8 พฤศจิกายน 2559
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 1 พฤศจิกายน 2559

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7100 โทรสาร 0-2591-8444