| Home | About Us | ผู้บริหาร อย. | Site Map  
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักฯ
 ข่าวกิจกรรม สำนักฯ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กระทรวงสาธารณสุข
 World Health Organization (WHO)
 ข้อมูลรหัสหน่วยงาน
 

สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


วิสัยทัศน์ (vision)เป็นแกนนำในการให้บริการ และพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ด้านการคลัง พัสดุ บุคคล และบริหารทั่วไป
พันธกิจ (Mission)ปฏิบัติและพัฒนาระบบการบริการ ด้านการคลัง
พัสดุ บุคคล และบริหารทั่วไป
 
 

  จดหมายข่าว สล. อย. ประจำเดือนธันวาคม 2555 6 ธันวาคม 2555
  จดหมายข่าว สล. อย. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 5 พฤศจิกายน 2555
  เตรียมความพร้อม 7 มาตรการรับมือผลกระทบจากเหตุภูมิอากาศโลกแปรปรวน 14 กุมภาพันธ์ 2555
  “วิทยา”ให้ทุกจังหวัดป้องกันโรคไข้เลือดออกปีนี้เต็มที่ ลดป่วย-ตาย กำจัด... 14 กุมภาพันธ์ 2555
  เร่งผลิตทันตาภิบาล 3,200 คน ประจำรพ.สต. ดูแลสุขภาพปาก – ฟันประชาชน 14 กุมภาพันธ์ 2555
  เริ่มแล้ว เวทีประชุม “นโยบายแอลกอฮอล์โลก” องค์การอนามัยโลกชี้ ประชากรโ... 14 กุมภาพันธ์ 2555
  ออกกฎเหล็ก บังคับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมส... 14 กุมภาพันธ์ 2555
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรง... 19 ตุลาคม 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี... 19 ตุลาคม 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำน... 12 ตุลาคม 2561
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 ตุลาคม 2561
  การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ... 25 กันยายน 2561
 
  15 มีนาคม 2561
  คู่มือการใช้น้ำอย่างประหยัดในที่ทำงาน 15 มีนาคม 2561
  Font IT9 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑใหญ่ 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑเล็ก 1 กรกฏาคม 2556
  รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 ตุลาคม 2561
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 24 กรกฏาคม 2561
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561 29 มิถุนายน 2561
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 25 เมษายน 2561
  แผนปีงบประมาณ 2562 11 ตุลาคม 2561
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (สนผ.) 28 พฤศจิกายน 2560
  เมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 9 สิงหาคม 2561
  นร 0731.2/ว106 7 สิงหาคม 2561
  นร 0731.2/ว108 7 สิงหาคม 2561

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7100 โทรสาร 0-2591-8444