| Home | About Us | ผู้บริหาร อย. | Site Map  
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักฯ
 ข่าวกิจกรรม สำนักฯ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กระทรวงสาธารณสุข
 World Health Organization (WHO)
 ข้อมูลรหัสหน่วยงาน
 

สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


วิสัยทัศน์ (vision)เป็นแกนนำในการให้บริการ และพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ด้านการคลัง พัสดุ บุคคล และบริหารทั่วไป
พันธกิจ (Mission)ปฏิบัติและพัฒนาระบบการบริการ ด้านการคลัง
พัสดุ บุคคล และบริหารทั่วไป
 
 

  จดหมายข่าว สล. อย. ประจำเดือนธันวาคม 2555 6 ธันวาคม 2555
  จดหมายข่าว สล. อย. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 5 พฤศจิกายน 2555
  เตรียมความพร้อม 7 มาตรการรับมือผลกระทบจากเหตุภูมิอากาศโลกแปรปรวน 14 กุมภาพันธ์ 2555
  “วิทยา”ให้ทุกจังหวัดป้องกันโรคไข้เลือดออกปีนี้เต็มที่ ลดป่วย-ตาย กำจัด... 14 กุมภาพันธ์ 2555
  เร่งผลิตทันตาภิบาล 3,200 คน ประจำรพ.สต. ดูแลสุขภาพปาก – ฟันประชาชน 14 กุมภาพันธ์ 2555
  เริ่มแล้ว เวทีประชุม “นโยบายแอลกอฮอล์โลก” องค์การอนามัยโลกชี้ ประชากรโ... 14 กุมภาพันธ์ 2555
  ออกกฎเหล็ก บังคับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมส... 14 กุมภาพันธ์ 2555
 
  ลำดับการเรียกมารายงานตัวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 12 ธันวาคม 2561
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 26 พฤศจิกายน 2561
  การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) 17 พฤศจิกายน 2561
  การประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 17 พฤศจิกายน 2561
  ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรแต่ละหน่วยงาน 17 พฤศจิกายน 2561
 
  15 มีนาคม 2561
  คู่มือการใช้น้ำอย่างประหยัดในที่ทำงาน 15 มีนาคม 2561
  Font IT9 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑใหญ่ 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑเล็ก 1 กรกฏาคม 2556
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
  รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 ตุลาคม 2561
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 24 กรกฏาคม 2561
  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 11 ธันวาคม 2561
  ชุมชนสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 14 ธันวาคม 2561
  เมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 พฤศจิกายน 2561
  ชุมชนหนองหญ้าไซ, บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 23 พฤศจิกายน 2561
  ชุมชนวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 23 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7100 โทรสาร 0-2591-8444