| Home | About Us | ผู้บริหาร อย. | Site Map  
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักฯ
 ข่าวกิจกรรม สำนักฯ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กระทรวงสาธารณสุข
 World Health Organization (WHO)
 ข้อมูลรหัสหน่วยงาน
 

สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


วิสัยทัศน์ (vision)เป็นแกนนำในการให้บริการ และพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ด้านการคลัง พัสดุ บุคคล และบริหารทั่วไป
พันธกิจ (Mission)ปฏิบัติและพัฒนาระบบการบริการ ด้านการคลัง
พัสดุ บุคคล และบริหารทั่วไป
 
 

  จดหมายข่าว สล. อย. ประจำเดือนธันวาคม 2555 6 ธันวาคม 2555
  จดหมายข่าว สล. อย. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 5 พฤศจิกายน 2555
  เตรียมความพร้อม 7 มาตรการรับมือผลกระทบจากเหตุภูมิอากาศโลกแปรปรวน 14 กุมภาพันธ์ 2555
  “วิทยา”ให้ทุกจังหวัดป้องกันโรคไข้เลือดออกปีนี้เต็มที่ ลดป่วย-ตาย กำจัด... 14 กุมภาพันธ์ 2555
  เร่งผลิตทันตาภิบาล 3,200 คน ประจำรพ.สต. ดูแลสุขภาพปาก – ฟันประชาชน 14 กุมภาพันธ์ 2555
  เริ่มแล้ว เวทีประชุม “นโยบายแอลกอฮอล์โลก” องค์การอนามัยโลกชี้ ประชากรโ... 14 กุมภาพันธ์ 2555
  ออกกฎเหล็ก บังคับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมส... 14 กุมภาพันธ์ 2555
 
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดั... 2 สิงหาคม 2561
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 18 กรกฏาคม 2561
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏ... 6 กรกฏาคม 2561
  พฤติกรรมควรทำ (Do) ไม่ควรทำ (Don't) ตามค่านิยม Thai FDA 30 พฤษภาคม 2561
  คนดีศรี อย. (ประจำกอง) ประจำปี 2561 30 พฤษภาคม 2561
 
  15 มีนาคม 2561
  คู่มือการใช้น้ำอย่างประหยัดในที่ทำงาน 15 มีนาคม 2561
  Font IT9 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑใหญ่ 1 กรกฏาคม 2556
  ครุฑเล็ก 1 กรกฏาคม 2556
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 24 กรกฏาคม 2561
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561 29 มิถุนายน 2561
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 25 เมษายน 2561
  งบทดลองสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 25 เมษายน 2561
  เมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 9 สิงหาคม 2561
  ประกวดราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 มอร์ฟีน ซัลเฟต ชนิดเม็ดปลดปล่อย... 3 สิงหาคม 2561
  นร 0731.2/ว106 7 สิงหาคม 2561
  นร 0731.2/ว108 7 สิงหาคม 2561
  ชุมชนลี้ จังหวัดลำพูน 7 สิงหาคม 2561

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7100 โทรสาร 0-2591-8444