| Home | About Us | ผู้บริหาร อย. | Site Map  
 
 ข่าวรับสมัครงาน/สมัครคัดเลือก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 คลังความรู้
 หนังสือเวียน
 FDA
 อย. ใสสะอาด
 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

ข่าวรับสมัครงาน/สมัครคัดเลือก
  การเรียกมารายงานตัวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 19 เมษายน 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมร... 22 มีนาคม 2562
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป... 7 มีนาคม 2562
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช... 8 กุมภาพันธ์ 2562
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่... 29 มกราคม 2562
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรี อย.(ประจำกอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 ธันวาคม 2561
  คนดีศรี อย. (ประจำกอง) ประจำปี 2561 30 พฤษภาคม 2561
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส... 23 พฤษภาคม 2561
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรี อย. (ประจำกอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 เมษายน 2561
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน
  ประกาศ อ.ก.พ. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำงตำแหน่... 21 มีนาคม 2562
  ประกาศการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ อย. พ.ศ. 2562 30 มกราคม 2562
  พฤติกรรมควรทำ (Do) ไม่ควรทำ (Don't) ตามค่านิยม Thai FDA 30 พฤษภาคม 2561
  ค่านิยมสร้างสรรค์ปี 2561 30 พฤษภาคม 2561
  ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก... 15 กุมภาพันธ์ 2561
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) 17 พฤศจิกายน 2561
  การประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 17 พฤศจิกายน 2561
  การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ... 25 กันยายน 2561
  การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการแลตำแหน่งประเภททั่วไป 25 กันยายน 2561
  มาตรฐานตัวชี้วัดกลางสายงานเภสัชกร/นักวิชาการอาหารและยา 16 พฤศจิกายน 2558
คลังความรู้
  ทำเนียบรุ่นบุคลากรใหม่ อย 2562 30 มกราคม 2562
  การบริหารพนักงานราชการ 24 มกราคม 2562
  ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม 24 มกราคม 2562
  (ข้าราชการ) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลกา... 24 มกราคม 2562
  การเป็นข้าราชการที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และกฎหมาย ระเบี... 24 มกราคม 2562
หนังสือเวียน

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7100 โทรสาร 0-2591-8444