| Home | About Us | ผู้บริหาร อย. | Site Map  
 
 ข่าวรับสมัครงาน/สมัครคัดเลือก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 คลังความรู้
 หนังสือเวียน
 FDA
 อย. ใสสะอาด
 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

ข่าวรับสมัครงาน/สมัครคัดเลือก
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 7 สิงหาคม 2562
  การเรียกมารายงานตัวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 6 สิงหาคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบ... 26 กรกฏาคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบ... 31 พฤษภาคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมร... 22 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อก... 28 มิถุนายน 2562
  ผู้บริหารเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันกระทรวงสาธารณสุข 28 มิถุนายน 2562
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่... 29 มกราคม 2562
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรี อย.(ประจำกอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 ธันวาคม 2561
  คนดีศรี อย. (ประจำกอง) ประจำปี 2561 30 พฤษภาคม 2561
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลสาขาการบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน... 1 กรกฏาคม 2556
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลสาขากฎหมาย 1 กรกฏาคม 2556
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานนักวิชาการอาหารและยา 1 กรกฏาคม 2556
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานเภสัชกรรม 1 กรกฏาคม 2556
  ว 16 ลว 29 กย 2538 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้่งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู... 1 กรกฏาคม 2556
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  ตัวอย่าง การวิเคราะห์อัตรากำลัง 12 กรกฏาคม 2562
  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้อ... 12 กรกฏาคม 2562
  แบบฟอร์ม JD 11 กรกฏาคม 2562
  เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ ผู้ทรงคุณวุุฒิฯ ผู้เชี่ยวชาญฯ 11 กรกฏาคม 2562
  กลุ่มตรวจสอบภายใน 11 กรกฏาคม 2562
คลังความรู้
  ทำเนียบรุ่นบุคลากรใหม่ อย 2562 30 มกราคม 2562
  การบริหารพนักงานราชการ 24 มกราคม 2562
  ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม 24 มกราคม 2562
  (ข้าราชการ) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลกา... 24 มกราคม 2562
  การเป็นข้าราชการที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และกฎหมาย ระเบี... 24 มกราคม 2562
หนังสือเวียน

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7100 โทรสาร 0-2591-8444