| Home | About Us | ผู้บริหาร อย. | Site Map  
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี / คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง / พรบ. / ระเบียบ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
 ระเบียบ / พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
 

ฝ่ายพัสดุ..
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วิสัยทัศน์ (vision) เป็นแกนนำในการให้บริการ
และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ด้านการคลัง พัสดุ บุคลากร
และบริหารทั่วไป

พันธกิจ (Mission) ปฏิบัติและพัฒนาระบบการบริการ
ด้านการคลัง พัสดุ บุคลากร และบริหารทั่วไป

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี / คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง / พรบ. / ระเบียบ
  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 11 ธันวาคม 2561
  ใบสั่งซื้อจ้างจ้าง 1 พฤศจิกายน 2561
  แผนปีงบประมาณ 2562 11 ตุลาคม 2561
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (สนผ.) 28 พฤศจิกายน 2560
  แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้... 5 กรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ชุมชนสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 14 ธันวาคม 2561
  เมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 พฤศจิกายน 2561
  ชุมชนหนองหญ้าไซ, บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 23 พฤศจิกายน 2561
  ชุมชนวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 23 พฤศจิกายน 2561
  ชุมชนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 23 พฤศจิกายน 2561
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
ระเบียบ / พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7100 โทรสาร 0-2591-8444