| Home | About Us | ผู้บริหาร อย. | Site Map  
   
หมวดหมู่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การบริหารงานพนักงานราชการ  
    ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
    ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจ  
    เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path)  
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
    คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
    อัตรากำลังและโครงสร้าง  
    หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ  
    การประเมินผลงานทางวิชาการ (อวช.)  
    ตัวชี้วัด Happinometer&HPI  
 
หน้าที่ จาก 3   ผลลัพธ์ทั้งสิ้น 21   |  หน้าถัดไป  
 

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7100 โทรสาร 0-2591-8444