<%@ Page Language="C#" ContentType="text/html" ResponseEncoding="windows-874" %> FDA :: สำนักอาหาร (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

  สำนักอาหาร  (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)                                           Monday 11/14/2011 14:00
 Home | Abouts | Contacts | Download | Links  


  :: หน้าแรก > กฎหมาย > ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา        

 


เรื่อง แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่ประสบอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.2554 [ อ่าน ]

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตผลิตอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2554 - 2557 [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) (ฉบับแก้ไข) [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ 2) , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4) , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา (ฉบับที่ 3) , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3) , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ 2) , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (ฉบับที่ 2)[ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) [ อ่าน ]

เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) [ อ่าน ]

เรื่อง กำหนดข้อความที่ต้องแสดงในฉลากของน้ำปลา หรือ ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง [ อ่าน ]

เรื่อง กำหนดข้อความที่ต้องแสดงในฉลากของน้ำเกลือปรุงอาหาร [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2)[ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี [ อ่าน ]

เรื่อง การตรวจประเมินวิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้ในการฉายรังสีและการเก็บรักษาอาหารฉายรังสี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6) [ อ่าน ]

เรื่อง กำหนดรายชื่อพืชหรือส่วนของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาสมุนไพร [ อ่าน ]

เรื่อง กำหนดข้อความที่ต้องแสดงในฉลากของไอศกรีม [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [ อ่าน ]

เรื่อง กำหนดเงื่อนไขอาหารที่ตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีน (ฉบับที่ 2) [ อ่าน ]

เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย และ
       ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเงื่อนไขอาหารที่ตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีน [ อ่าน ]

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2552 - 2554 [ อ่าน ]

เรื่อง กำหนดเงื่อนไขอาหารที่ตรวจพบสารเมลามีนและสารอาหารในกลุ่มเมลามีน [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 310) พ.ศ. 2551 เรื่อง การห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหาร
       ในภาชนะบรรจุอาหารและหีบห่อ [ อ่าน ]

เรื่อง การแสดงข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหาร [ อ่าน ]

เรื่อง กำหนดข้อความที่ต้องแสดงในฉลากของเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 309) พ.ศ. 2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 308) พ.ศ. 2550 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 4) [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 307) พ.ศ. 2550 เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
       ฉบับที่ 3   [ อ่าน ]

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2551-2553 [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ. 2550 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด [ อ่าน ]


เรื่อง
คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 304) พ.ศ. 2550 เรื่องการผลิต นำเข้า หรือ จำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหาร
       ในภาชนะบรรจุอาหาร [ อ่าน ]

เรื่อง
ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กำหนดให้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ อ่าน ]

เรื่อง การออกหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตแก่ผู้ผ่านการประเมินสถานที่ผลิตอาหาร [ อ่าน ]

เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต [ อ่าน ]

เรื่อง แนวทางการให้การรับรอง GMP [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 297) พ.ศ.2549 เรื่อง อาหารฉายรังสี
      


เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน [ อ่าน ]

เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ เพื่อการนำเข้า [ อ่าน ]

เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิตสำหรับการนำเข้าอาหาร[ อ่าน ]

เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและความรู้ของผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ [ อ่าน ]

เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร พร้อมบัญชีแนบท้ายประกาศ [ อ่าน ]

เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) [ อ่าน ]

เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 3) [ อ่าน ]

เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) [ อ่าน ]

เรื่อง กำหนดชนิดของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) [ อ่าน ]

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีบางชนิดในอาหาร [ อ่าน ]

เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2548
       เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี [ อ่าน ]

เรื่อง กำหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารและ
       การเก็บรักษาอาหาร [ อ่าน ]

เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หนังสือรับรองมาตรฐานของอาหารที่นำเข้า [ อ่าน ]

เรื่อง
กำหนดรายชื่อพืชหรือส่วนต่างๆ ของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาสมุนไพร
      


เรื่อง การขอรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
       และ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 [ อ่าน ]

เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และคุณภาพหรือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค [ อ่าน ]

เรื่อง รายชื่อองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อตรวจสอบประเมินระบบ GMP ตามกฎหมาย [ อ่าน ]

เรื่อง การแสดงรูปภาพส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร [ อ่าน ]

เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน [ อ่าน ]

เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ [ อ่าน ]

เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) [ อ่าน ]

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีบางชนิดในอาหาร [ อ่าน ]

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจดทะเบียนองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อตรวจประเมินระบบ GMP ตามกฎหมาย [ อ่าน ]

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหารที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity
       of Food Additives [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแปรรูปประเภทอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบจากเนื้อไก่ เป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์ [อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแปรรูปประเภทเครื่องดื่มรังนก [ อ่าน ]

เรื่อง
คำชี้แจงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแปรรูปประเภทซุปไก่สกัด [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแปรรูปประเภทอาหารกระป๋องที่มีส่วนประกอบจากเนื้อไก่ เป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์ [ อ่าน ]

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) และ
       (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) [ อ่าน ]

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือ จำหน่าย [ อ่าน ]

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ. 2545 เรื่อง นมโค [ อ่าน ]

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) พ.ศ. 2545 เรื่อง นมปรุงแต่ง [ อ่าน ]

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) พ.ศ. 2545 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม [ อ่าน ]

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 272) พ.ศ. 2546 เรื่อง สุรา [ อ่าน ]

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 275) พ.ศ. 2546 เรื่อง สุรา (ฉบับที่ 2) [ อ่าน ]

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 276) พ.ศ. 2546 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2)และ (ฉบับที่ 277) พ.ศ. 2546 เรื่อง ชา (ฉบับที่ 2) [ อ่าน ]

เรื่อง การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม [ อ่าน ]

เรื่อง การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร[ อ่าน ]

เรื่อง การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว [ อ่าน ]

เรื่อง การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ 2)[ อ่าน ]

เรื่อง การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ 3)[ อ่าน ]

เรื่อง การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ 4)[ อ่าน ]

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2534) [ อ่าน ]

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราช ประจำปี พ.ศ. 2549 - 2551
อาณาจักร [ อ่าน ]                                                                                                                                                                                                                                                            < กลับหน้าหลัก >