<%@ Page Language="C#" ContentType="text/html" ResponseEncoding="windows-874" %> สำนักอาหาร
                                                             Monday 11/14/2011 14:04
 หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | Download | Link  
Change Backgrounds
 :: Menu ::
 
วิสัยทัศน์สำนักอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(ปี 2553 - 2556 
"เป็นผู้นำระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล")
นโยบายคุณภาพ
 
                      สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยรับรองที่มุ่งมั่นพัฒนา
                   ให้มีระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่สากล บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
                        ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา


ประกาศ
 

 


* ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักอาหาร
* 

*** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ขอให้ผู้ประกอบการ ผลิตอาหาร / นำหรือสั่งอาหารเข้ามาฯ ที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 นี้ จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้หากใบอนุญาตสิ้นอายุ จะขอต่ออายุไม่ได้ และต้องถือว่าใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือใบสำคัญอนุญาตใช้แลากอาหาร หรือใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร แล้วแต่กรณี ที่ได้รับเลขสารบบไว้ตามใบอนุญาตผลิตอาหารที่สิ้นอายุแล้วนั้น ย่อมสิ้นสภาพตามใบอนุญาตด้วย
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม***

*** แนวทางรองรับการต่ออายุใบอนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้า ที่ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2554
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม***   ประชาสัมพันธ์  

- ข้อมูลการอบรมการจัดทำฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์ทางโภชนาการ ทั้ง 4 ภาค ช่วงวันที่ 4 - 27 สิงหาคม 2554


- สรุปผลดำเนินงานโครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน GMP กระป๋อง และ HACCP อาหารแช่เยือกแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2554


- สาระน่ารู้เกี่ยวกับนมโรงเรียน


- ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (Genaral Standard for Food Additives: GSFA 2011)


- กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย


- ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....


- E-Book คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและไอโอดีน สำหรับผู้บริหาร รพ.สต.


- วิดีทัศน์ประกอบคู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและไอโอดีน


- การกำกับดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ


- การใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ วันที่ 1 และ 5 เมษายน 2554) (ห้ามตีพิมพ์ เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต)


- บัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท


- การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ GMP อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


- หลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตผลิตอาหาร (สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)


- มาตรการควบคุมปริมาณฟลูออไรด์ที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของคนไทย


- รายชื่อผู้สอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลและทดสอบความรู้ในหลักสูตร "ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์"


- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษา  

    
   แจ้งเตือนภัยด้านอาหาร  

- อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ซันคลาร่า” โวสรรพคุณเกินจริง ผิดกฎหมาย (1 กันยายน 2554)


- อย.ห่วงใยกรณีนมโรงเรียน แนะพ่อแม่สอนเด็กรู้จักสังเกตลักษณะนมก่อนดื่ม (10 สิงหาคม 2554)


- อย. เตือนผู้ประกอบการ หยุด! ลักลอบผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ปลาปักเป้า (2 สิงหาคม 2554)


- อย. เตรียมบังคับใช้ประกาศอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นฉบับใหม่ (29 กรกฎาคม 2554)


- กรณีโรงชำแหละไก่เถื่อนที่โคราชรับซื้อไก่ตายเพื่อนำไปขายต่อ (15 มิถุนายน 2554)


- สาร BPA ในขวดนม (10 มิถุนายน 2554)


- ผลกระทบจากอุบัติการณ์นิวเคลียร์ในอาหารทะเล (10 มิถุนายน 2554


- การใช้ฟอร์มาลีนชะลอการตายของปลา (6 มิถุนายน 2554)


- คำแนะนำสำหรับผู้บริโภคในการป้องกันโรคจากเชื้อ E.coli ในการบริโภคอาหาร (6 มิถุนายน 2554)  

    
ข้อมูลด้านกฏหมาย
 

- ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (ในบัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร)


- เอกสารคู่มือกฎหมายด้านอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ (พระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2554) : มีการปรับเนื้อหาประกาศให้ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอยู่ในประกาศฉบับเดียวกัน)  


- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (พร้อมบัญชีแนบท้ายประกาศ)  
FAQ
 
       1. ถาม อาหารเสริมยี่ห้อ...ลดความอ้วนได้จริงไหมคะ กินแล้วจะมีอันตรายไหมคะ
       2. ถาม ขอเช็คว่าอาหารที่ซื้อมาได้รับอนุญาตจากอย.แล้วจริงหรือไม่
       3. ถาม อย. มีการอนุญาตอาหารลดความอ้วนหรือไม่
       4. ถาม จะผลิต...ขาย ต้องขอ อย. หรือไม่
       5. ถาม จะขอ อย. ได้อยางไร

 


                                                                                                                     Google.com
 การขออนุญาต
 ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาต

 ข้อมูลกฏหมาย

 หลักเกณฑ์การขออนุญาต
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สาระน่ารู้ (ผู้ประกอบการ)
 สาระน่ารู้ (ผู้บริโภค)
 คำถามที่พบบ่อย  


     
     English Version
สำนักอาหาร  ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  e-mail : food@fda.moph.go.th