หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
เกี่ยวกับเรา

ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) มีหน้าที่ ดังนี้

1.       กำหนดยุทธศาสตร์ จัดทำแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ สำหรับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภค ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัญหาการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายอาหารและยา และกฎหมายอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีความรุนแรงหรือมีผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

2.       จัดทำแนวทางการพัฒนา และแผนปฏิบัติการงานเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

3.       เฝ้าระวัง รับเรื่องร้องเรียน รวบรวมและประมวลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4.       รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

5.       รวบรวมข้อมูล พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลการกระทำฝ่าฝืนเกี่ยวกับการโฆษณาตามกฎหมายอาหารและยา และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

6.       จัดทำหนังสือขอความร่วมมือหรือแจ้งเตือนแล้วแต่กรณีไปยังสถานที่ผลิต หรือจำหน่ายให้ระงับการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าและโฆษณาเกินจริงที่ผิดกฎหมาย

7.       ประสานข้อมูลไปยังกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการในวงกว้าง ทุกสื่อ เพื่อยุติการผลิต จำหน่าย นำเข้า และโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังความปลอดภัย

8.       ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการ เช่น จัดวางสายทีมปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมตามแผนปฏิบัติการ

9.       ดำเนินการตรวจสอบสินค้าและโฆษณาที่ผิดกฎหมายตามแผน และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมรายงานผลให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ทราบทุกระยะ

10.   ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดแถลงข่าวผลการดำเนินการเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ

11.   จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาจากการดำเนินการ เพื่อทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการออกมาตรการป้องกันหรือปรับปรุงแนวทางดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร

                12.   อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th