หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
ช่องทางร้องเรียนอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อย.
เรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ซึ่งมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. นั้น นอกจาก ผู้บริโภคจะสามารถ ร้องเรียนได้ที่ อย. ตามช่องทางร้องเรียนข้างต้น เพื่อพิจารณาส่งต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป แล้ว ผู้บริโภคยังสามารถร้องเรียนได้...

ร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรทอง ที่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สายด่วนโทร 1330 เว็บไซต์ http://www.nhso.go.th

ร้องเรียนคลินิกหรือสถานพยาบาล
ร้องเรียนคลินิกหรือสถานพยาบาล ที่ - สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทรศัพท์ 0 2590 1997 ต่อ 601 - 605 - ต่างจังหวัดร้องเรียนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ร้องเรียนเกี่ยวกับแพทย์
ร้องเรียนเกี่ยวกับแพทย์ ที่ - แพทยสภา โทร. 0 2590 1881, 02 590 1886

ร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม
ร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม - สำนักงานประกันสังคม ที่อยู่ กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2956 2345 สายด่วนโทร 1506 เว็บไซต์ http://www.sso.go.th

ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขายสินค้าในราคาสูงเกินกว่าป้ายแสดงราคา, การไม่ติดป้ายแสดงราคา ฯลฯ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขายสินค้าในราคาสูงเกินกว่าป้ายแสดงราคา, การไม่ติดป้ายแสดงราคา ฯลฯ ร้องเรียน ที่ - กรมการค้าภายใน สายด่วนโทร 1569

ร้องเรียน เกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อม, เสียงดัง, ควันพิษ, กลิ่นรบกวน, ขยะ ฯลฯ
ร้องเรียน เกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อม, เสียงดัง, ควันพิษ, กลิ่นรบกวน, ขยะ ฯลฯ - ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถร้องเรียน ที่ สายด่วนกทม. 1555 หรือ สำนักงานเขต นั้นๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม click here) - ต่างจังหวัด ร้องเรียนที่ ที่ทำการเทศบาลในแต่ละจังหว...

ร้องเรียนเกี่ยวกับ การถูกเอารัดเอาเปรียบ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ การถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าหรือบริการ อื่น ๆ เช่น รถยนต์, บ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการขายตรง ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่อ...

ระฆังห่วงใยจากใจนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) มีความห่วงใยในทุกข์สุขและความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย จึงได้เปิดให้ประชาชนผู้เดือดร้อนสามารถ ร้องเรียนผ่านทาง www.rakang.thaigov.go.th ได้โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงนา...

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC)
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1111 เกิดขึ้นจากการประชุมปฏิบัติการเรื่อง รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 ซึ่งจัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีผลการประชุมให้จัดทำ Call Center ของรัฐบาล กระทรวง และก...

หน้าที่ จาก 1 |  ผลลัพธ์ทั้งสิ้น 10 รายการ    
 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th