หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
  น.ส.สุภัทรา บุญเสริม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปรายปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
ภญ.วารีรัตน์ เลิศนที
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน
น.ส.กนกวรรณ หน่อนาค
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียน
นายเอกชัย ลีลาเรืองรอง
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : งานรับเรื่องร้องเรียน
น.ส.กรกนก แก้วขาว
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : งานรับเรื่องร้องเรียน
นางกุลรดา ชาญณรงค์
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : งานรับเรื่องร้องเรียน
น.ส.กศิมล รอดแฟง
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : งานรับเรื่องร้องเรียน
น.ส.เกศรา เกิดช่วง
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : งานรับเรื่องร้องเรียน
น.ส.กฤษณา แผลงฤทธิ์
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเฝ้าระวังโฆษณา
นายภาสวุฒิ กองแม่
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : งานเฝ้าระวังโฆษณา
น.ส.ภัทรพร ทองพูล
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : งานเฝ้าระวังโฆษณา
น.ส พัชรา ศรีตาแสน
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 
น.ส. รุจา กันภัย
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ แจ้าหน้าที่ธุรการ
 
น.ส. ศศรัช เฟื่องผล
หน่วยงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
 
หน้าที่ จาก 1 |  ผลลัพธ์ทั้งสิ้น 14 รายการ    
 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th