หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
 
 
ช่องทางร้องเรียนอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อย.
เรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ซึ่งมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. นั้น นอกจาก ผู้บริโภคจะสามารถ ร้องเรียนได้ที่ อย. ตามช่องทางร้องเรี...
ร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรทอง ที่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สายด่วนโทร 1330 เว็บไซต์ http://www.nhso.go.th
ร้องเรียนคลินิกหรือสถานพยาบาล
ร้องเรียนคลินิกหรือสถานพยาบาล ที่ - สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทรศัพท์ 0 2590 1997 ต่อ 601 - 605 - ต่างจังหว...
ร้องเรียนเกี่ยวกับแพทย์
ร้องเรียนเกี่ยวกับแพทย์ ที่ - แพทยสภา โทร. 0 2590 1881, 02 590 1886
ร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม
ร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม - สำนักงานประกันสังคม ที่อยู่ กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต...
 
 
ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เมื่อท่านประสบปัญหาหรือพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) 
 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th