หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
ผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2558

ผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2557

ผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2556

ผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2555

ผลดำเนินการเรื่องร้องเรียนปี 2554

ผลการดำเนินการร้องเรียนปี 2553

ผลการดำเนินการร้องเรียนปี 2552

ผลการดำเนินการร้องเรียนปี 2551
ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.50 - 30 ก.ย.51) มีเรื่องร้องเรียนเข้ามารวมทั้งสิ้น 1,389 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสูงถึงร้อยละ 53.35 โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามามาก คือ การโฆษณาอาหาร ไม่ได้ขออนุญาต /เกินจริง, ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า จำหน่ายสินค้าห...

ผลการดำเนินการร้องเรียนปี 2550
ในปีงบประมาณ 2550 (1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50) มีเรื่องร้องเรียนเข้ามารวมทั้งสิ้น 1,473 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสูงถึงร้อยละ 58.93 โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามามาก คือ การโฆษณาอาหาร ไม่ได้ขออนุญาต /เกินจริง, ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า จำหน่ายสินค้าห...

ผลการดำเนินการร้องเรียนปี 2549
ในปีงบประมาณ 2549 (1 ต.ค.48 - 30 ก.ย.49) มีเรื่องร้องเรียนเข้ามารวมทั้งสิ้น 1,477 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสูงถึงร้อยละ 59.65 โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามามาก คือ เครื่องดื่ม ไม่มี อย. /สกปรก , การโฆษณาอาหาร ไม่ได้ขออนุญาต /เกินจริง ,น้ำดื่...

ผลการดำเนินการร้องเรียนปี 2548
ในปีงบประมาณ 2548 (1 ต.ค.47 - 30 กันยายน 48) มีเรื่องร้องเรียนเข้ามารวมทั้งสิ้น 1,818 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสูงถึงร้อยละ 61.88 โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามามาก คือ น้ำดื่มไม่มี อย. สกปรก, เครื่องดื่ม ไม่มี อย., ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า จำห...

ผลการดำเนินการร้องเรียนปี 2547
ในปีงบประมาณ 2547 (1 ต.ค.46 - 30 ก.ย.47) มีเรื่องร้องเรียนเข้ามารวมทั้งสิ้น 1,519 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสูงถึงร้อยละ 60.6 โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามามาก คือ เครื่องดื่มไม่สะอาด น้ำดื่มไม่มี อย. การโฆษณาอาหาร ฉลากอาหาร และนมเสียก่อนหมดอ...

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียน ปี 2551 (เรื่องร้องเรียนรับระหว่าง 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551)
ปีงบประมาณ 2550 ประเด็นที่มีการร้องเรียนสูง 10 ลำดับแรก ได้แก่ กรณีร้องเรียน ปีงบประมาณ 50 รายละเอียด กรณีร้องเรียน ปีงบประมาณ 50 ...

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียน ปี 2550 (เรื่องร้องเรียนรับระหว่าง 1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2550)
ปีงบประมาณ 2550 ประเด็นที่มีการร้องเรียนสูง 10 ลำดับแรก ได้แก่ กรณีร้องเรียน ปีงบประมาณ 50 รายละเอียด กรณีร้องเรียน ปีงบประมาณ 50 ...

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียน ปี 2549 (เรื่องร้องเรียนรับระหว่าง 1 ตุลาคม 2548-30 กันยายน 2549)
กรณีร้องเรียน ปีงบประมาณ 49 รายละเอียด (จน.ครั้ง) ...

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน แบ่งตามหน่วยงาน ทั้ง อย. และ นอก อย. พร้อมทั้งร้อยละที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ปี ย้อนหลัง [click here]

สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน แบ่งตามหน่วยงาน ทั้ง ใน และ นอก อย. พร้อมทั้งร้อยละที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ปี ย้อนหลัง

หน้าที่ จาก 1 |  ผลลัพธ์ทั้งสิ้น 17 รายการ    
 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th