หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา

  วันที่ เดือน พ.ศ.
1.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน
    1.1 ชื่อ-สกุล *
    1.2 ที่อยู่
    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ *
    1.4 บัตรประจำตัวประชาชน *
    1.5 อีเมล์
       
2.ประเภทการร้องเรียน *
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประกอบการ การดำเนินงาน อย. อื่นๆ โปรดระบุ
               
3.ผู้ร้องเรียนขอบันทึกถ้อยคำด้วยความสัตย์จริง ดังนี้
   เรื่อง *
 
   รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน *
  
 
หลักฐานเบื้องต้นที่ได้ยื่นประกอบคำร้อง เช่น ไฟล์ภาพฉลากผลิตภัณฑ์ที่ร้องเรียน, เอกสารแผ่นพับโฆษณา เป็นต้น
 

หมายเหตุ
* กรณีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดระบุ เลขทะเบียน หรือเลขสารบบอาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่นการผลิต (Lot No) ครั้งที่ผลิต (Batch No) วันที่ผลิต วันหมดอายุ (ถ้ามี)

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ เนื่องจากการแจ้งชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ จะมีประโยชน์ต่อผู้ร้องเรียน ในกรณีเจ้าหน้าที่ต้องการทราบละเอียดเพิ่มเติม / แจ้งผลดำเนินการให้ทราบ

กรณีที่ผู้ร้องเรียนประสงค์สินบนนำจับ จำต้องมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ กลุ่มกฏหมายอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรณีที่ผู้ร้องเรียนต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย จะต้องไปร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166

 
 
 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th