หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
ร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม

ร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม

- สำนักงานประกันสังคม
ที่อยู่ กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2956 2345
สายด่วนโทร 1506
เว็บไซต์
http://www.sso.go.th

 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th