หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
ร้องเรียนคลินิกหรือสถานพยาบาล

ร้องเรียนคลินิกหรือสถานพยาบาล ที่

-  สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทรศัพท์ 0 2590 1997 ต่อ 601 - 605 

 

- ต่างจังหวัดร้องเรียนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th