หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
ช่องทางร้องเรียนอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อย.

เรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ซึ่งมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. นั้น นอกจาก ผู้บริโภคจะสามารถ ร้องเรียนได้ที่ อย. ตามช่องทางร้องเรียนข้างต้น เพื่อพิจารณาส่งต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป แล้ว ผู้บริโภคยังสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้น เช่น

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC) ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1111 เกิดขึ้นจากการประชุมปฏิบัติการเรื่อง รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 ซึ่งจัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีผลการประชุมให้จัดทำ Call Center ของรัฐบาล กระทรวง และกรมต่างๆ โดยมอบหมายให้ ทศท เป็นผู้ดำเนินการ และให้เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริการประชาชนของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ กับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อประชาชน ซึ่งอำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถติดต่อได้ทุกส่วนงานของรัฐบาลด้วยโทรศัพท์เลขหมายเดียว 1111 ต้องการทราบข้อมูล ข่าวสาร บริการ หรือร้องเรียนการบริการของหน่วยงานภาครัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ระฆังห่วงใยจากใจนายกรัฐมนตรี รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) มีความห่วงใยในทุกข์สุขและความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย จึงได้เปิดให้ประชาชนผู้เดือดร้อนสามารถ ร้องเรียนผ่านทาง www.rakang.thaigov.go.th ได้โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรีได้ทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบทางที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หรือทาง E-mail

ร้องเรียนเกี่ยวกับ การถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าหรือบริการ อื่น ๆ เช่น รถยนต์, บ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการขายตรง ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่

- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารบี ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2143 0387-9
โทรสาร 0 2143 6768

ร้องเรียน เกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อม, เสียงดัง, ควันพิษ, กลิ่นรบกวน, ขยะ ฯลฯ

- ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถร้องเรียน ที่
สายด่วนกทม. 1555
หรือ สำนักงานเขต นั้นๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม click here)
- ต่างจังหวัด ร้องเรียนที่ ที่ทำการเทศบาลในแต่ละจังหวัด

ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขายสินค้าในราคาสูงเกินกว่าป้ายแสดงราคา, การไม่ติดป้ายแสดงราคา ฯลฯ ร้องเรียน ที่

- กรมการค้าภายใน
สายด่วนโทร 1569

ร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม

- สำนักงานประกันสังคม
ที่อยู่ กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2956 2345
สายด่วนโทร 1506
เว็บไซต์ http://www.sso.go.th

ร้องเรียนเกี่ยวกับแพทย์ ที่

- แพทยสภา โทร. 0 2590 1881, 02 590 1886

ร้องเรียนคลินิกหรือสถานพยาบาล ที่

- สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทร. 0 2590 1997 ต่อ 601 - 605
- ต่างจังหวัดร้องเรียนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (รายละเอียดเพิ่มเติม click here)

ร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรทอง ที่

- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สายด่วนโทร 1330
เว็บไซต์ http://www.nhso.go.th

 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th