ทำลายยาที่หมดอายุ
            เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 กลุ่มบริหารวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ กองควบคุมวัตถุเสพติด ได้ดำเนินการเผาทำลายยา ณ ศูนย์บริหารสาธารณ...
อ่านต่อ
23 ก.ย. 2551
30 กันยายน –1 ตุลาคม 2551 งดการจำหน่ายยาเพื่อตรวจสต๊อกประจำปีงบประมาณ 2551
งดการจำหน่ายยาเพื่อตรวจสต๊อกประจำปีงบประมาณ 2551...
อ่านต่อ
18 ก.ย. 2551
5 สิงหาคม 2551 ประชุมอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประชุมอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน...
อ่านต่อ
18 ก.ย. 2551
29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2551 ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง (ภาคปฏิบัติ)
ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง (ภาคปฏิบัติ)...
อ่านต่อ
18 ก.ย. 2551
25 กุมภาพันธ์ 2551 ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง (ภาคทฤษฏี)
ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง (ภาคทฤษฏี)...
อ่านต่อ
18 ก.ย. 2551
23 มกราคม 2551ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ...
อ่านต่อ
18 ก.ย. 2551