ขั้นตอนการสั่งซื้อ 
 
ข้อมูลขั้นตอน การติดต่อซื้อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (ว.จ.2)
และ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ย.ส.2)

กรณีซื้อหน้าร้าน

ยื่นคำขอซื้อตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยผู้ขอซื้อจะต้องเขียนคำขอซื้อให้ถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบ
รอผลการพิจารณาอนุมัติ ประมาณ 7 วันทำการ โดยทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติยาทางไปรษณีย์
เมื่อท่านได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ให้นำไปรษณียบัตรที่ได้รับ มาติดต่อขอรับยา ( ว.จ.2/ย.ส.2) ได้ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เพื่อแจ้งรับขอรับยา ( ว.จ.2/ย.ส.2) โดยยื่นหลักฐานดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อขอรับยา ( ว.จ.2/ย.ส.2)
- กรณีผู้ขอซื้อมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจให้รับยา (ติดอากร 10.-บาท เฉพาะครั้ง /30.-บาทต่อปี)
- สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้มอบอำนาจ โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้รับมอบอำนาจ โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
นำใบสั่งชำระค่ายา ไปชำระเงิน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกรทรวงสาธารณสุข ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นำสำเนาใบนำฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ไปติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 2 (อาคาร 5)
นำใบเสร็จรับเงินที่ได้ มารับยา ( ว.จ.2/ย.ส.2) ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด ชั้น 5 (อาคาร 4)
ข้อมูลขั้นตอน การติดต่อซื้อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (ว.จ.2) และ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ย.ส.2)

กรณีซื้อทางไปรษณีย์

1. ยื่นคำขอซื้อตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยผู้ขอซื้อจะต้องเขียนคำขอซื้อให้ถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบ
2. รอผลการพิจารณาอนุมัติ ประมาณ 7 วันทำการ โดยทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติยาทางไปรษณีย์
3. เมื่อท่านได้รับไปรษณียบัตรแจ้งอนุมัติยา ให้กรอกแบบฟอร์มการโอนเงินในระบบ Teller Payment โดยแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม เช่น ชื่อผู้รับอนุญาต ชื่อสถานที่ และเลขที่คำขอซื้อ ต้องเขียนให้ชัดเจน และถูกต้องตามที่แจ้งในไปรษณียบัตร
4. นำแบบฟอร์มการโอนเงินในระบบ Teller Payment ไปชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) โดยชำระค่าธรรมเนียม 30.-บาทต่อ 1 แบบฟอร์ม
5. หลังเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการโอนเงินในระบบ Teller Payment ถ้าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และจำนวนเงินตรงกับยาที่ได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงิน และส่งยา ( ว.จ.2/ย.ส.2) ให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ
6. รอรับยา ( ว.จ.2/ย.ส.2)

เอกสารประกอบ
 
เอกสารประกอบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (ว.จ.2)
และ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ย.ส.2) (โรงพยาบาลเอกชน / คลีนิก)
* เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และวันที่กำกับ*
1. แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ ใบอนุญาตวิชาชีพทันตกรรม หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
2. สำเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาล
3. สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
4. สำเนาใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่วัตถุออกฤทธิ์
5. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขอซื้อ
6. ไปรษณียบัตร ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขอซื้อ จำนวน 2 ฉบับ
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่น เป็นผู้รับ ว.จ.2 / ย.ส. 2 แทน ให้แนบหลักฐานเพิ่ม ดังนี้
7. หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร กรณีมอบอำนาจทั้งปี ติดอากร 30.-บาท กรณีมอบเฉพาะครั้ง ติดอากร 10.-บาทต่อครั้ง
8. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (ว.จ.2)
และ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ย.ส.2) (หน่วยราชการ)
1. หนังสือแจ้งความจำนงขอซื้อ ซึ่งลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจของหน่วยราชการนั้น
2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขอซื้อ
3. ไปรษณียบัตร ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขอซื้อ จำนวน 2 ฉบับ
4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ ว.จ.2 / ย.ส. 2 แทนให้ยื่นหลักฐานเพิ่มดังนี้
4.1 หนังสือมอบอำนาจของหน่วยราชการ
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ