ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ประเภท "มติการประชุม"    พบจำนวน "183" รายการ

ลำดับ ชื่อรายการ ปีที่ประกาศใช้
1 Report of the 17th meeting of asean working group on technical cooperation in pharmaceuticals (24 - 26 March 1999) 2542
2 Spontaneous Report of Adverse Drug - 1995 2540
3 Spontaneous Report of Adverse Drug - 1996 2541
4 Spontaneous Report of Adverse Drug - 1997 2542
5 การประชุมการเตรียมความพร้อมตามกรอบความร่วมมือ จีน-ไทย ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(คำค้น: SFDA, MOU, MOC)
2550
6 การประชุมการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายในภารกิจต่างประเทศ
(คำค้น: Isonet, ฐานข้อมูลด้านกฎหมายในภารกิจต่างประเทศ)
2550
7 การประชุมการพัฒนาบุคลากร สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
(คำค้น:วิสาหกิจชุมชน, กรุงเทพมหานคร)
-
8 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) 2550
9 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ครั้งที่ 279-4/2550 วันที่ 22 พฤษภาคม 2550
(คำค้น : 279-4, 2550, พฤษภาคม, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4, อุตสาหกรรม, ไม่ต้องผ่านการจัดซื้อของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, นำเข้า, ผลิตยา, แป้งแปรรูป, ACETIC ANHYDRIDE, CODEINE, (ร่าง)กฎกระทรวง, อุทธรณ์, โฆษณา, หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานพยาบาล, ทบทวน, สารมาตรฐาน, โครงการความร่วมมือ, คณะอนุกรรมการ, PIPERNAL, ISOSAFROLE, วิทยาศาสตร์)
2550
10 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ครั้งที่ 282-7/2550 วันที่ 3 กันยายน 2550
(คำค้น:282-7, 2550, กันยายน, (ร่าง) กฎกระทรวง, อุทธรณ์, โฆษณา, (ร่าง) ประกาศ, กระทรวงสาธารณสุข, หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานพยาบาล, ยาเสพติดให้โทษในประเภท4, วิทยาศาสตร์, ACETIC ANHYDRIDE)
2550
11 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ประจำปี 2550
(คำค้น :280-5, 2550, กรกฎาคม, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4, วิทยาศาสตร์, ผลิตยา, ACETIC ANHYDRIDE, CODEINE, ยาเสพติดให้โทษประเภท 5, กัญชง, องค์การสวนพฤกษศาสตร์, มูลนิธิโครงการหลวง, คณะอนุกรรมการ, (ร่าง)กฎกระทรวง, คณะอนุกรรมการ)
2550
12 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ประจำปี 2550 ครั้งที่ 284-9/2550 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550
(คำค้น:284-9, 2550,พฤศจิกายน, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5, ผลิตยา, วิทยาศาสตร์, CODEINE, ACETIC ANHYDRIDE, กระท่อม, มติไม่เห็นชอบ, สารมาตรฐาน, ERGOT ALKALOID, ANTRANILIC ACID, PIPERONAL, ISOSAFROLE, โครงการความร่วมมือ, กัญชา, กัญชง, กระท่อม, CANNABIS, ผลิต, ปลูก, คลินิก83 แพทย์แผนไทย, องค์การสวนพฤกษศาสตร์, (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, จัดตั้งสถานพยาบาล, กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท2, พักใช้ใบอนุญาต)
2550
13 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ประจำปี 2550 ครั้งที่ 286-1/2551 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
(คำค้น: 286-1, 2551, กุมภาพันธ์, ทิศทางการดำเนินงานต้านยาเสพติดให้โทษ, คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ, หลักเกณฑ์การขอหนังสือรับรอง, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2)
2551
14 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ประจำปี 2550 ครั้งที่283-8/2550 วันที่ 10 ตุลาคม 2550
(คำค้น:283-8, 2550, ตุลาคม, (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานพยาบาล, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4, วิทยาศาสตร์, ACETIC ANHYDRIDE, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5, ผลิต, ครอบครอง, กัญชง, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, องค์การสวนพฤกษศาสตร์, มูลนิธิโครงการหลวง)
2550
15 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ประจำปี 2550 2552
16 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ประจำปี 2551
(คำค้น; 289-4, 2551, กรกฎาคม, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ประกาศกระทรวง, ระบุชื่อ, เพิกถอนชื่อ, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4, เออร์กอท อัลคาลอยด์, โคเดอีน, นำเข้า, สถานพยาบาล, ผ่อนผัน, โรเดีย, ACETIC ANHYDRIDE)
2551
17 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ประจำปี 2552
(คำค้น :295-1, 2552, อาเซติค แอนไฮไดรด์, เออร์กอท อัลคาลอยด์, Ergotamine tartrate, ใบกระท่อม, เฮมพ์, โครงการหลวง)
2552
18 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ประจำปี 2552
(คำค้น :295-2, 2552, ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดยองแยง, Ergotamine tartrate, ใบกระท่อม, เฮมพ์, โครงการหลวง, ศูนย์แสงอรุณ, เออร์กอท อัลคาลอยด์, พักใช้ใบอนุญาต)
2552
19 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ประจำปี 2553 ครั้งที่ 285-1
(คำค้น : 285-1, 2553, กุมภาพันธ์, มาตรฐานระบบคุณภาพ, ขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ, ALPRAZOLAM, SUNAX, นำมาพิจารณาครั้งต่อไป, RIVOTRIL, CLONAZEPAM, ยาแก้หวัดสูตรที่มีส่วนผสมของ PSEUDOEPHEDRINE, ZOPAM, DIAZEPAM, CONTENT UNIFORMITY, LIDOCAINE, VDAY ZEPAM[INJECTION]
2553
20 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ประจำปี 2553 ครั้งที่ 306-2
(คำค้น : 306-2, 2553, อาเซติค แอนไฮไดรด์, เออร์กอท อัลคาลอยด์)
2553
21 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522) ประจำปี 2551 ครั้งที่ 290-5/2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551
(คำค้น:290-5, 2551, สิงหาคม, ซาฟรอล, ประกาศกระทรวง, ระบุชื่อ, เพิกถอนชื่อ, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4, เออร์กอท อัลคาลอยด์, ปปส., นำเข้า, กัญชา, กัญชง, ตำรับยา, โครงการหลวง, ACETIC ANHYDRIDE)
2551
22 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522) ประจำปี 2551 ครั้งที่ 291-6/2551 วันที่ 17 กันยายน 2551
(คำค้น: 291-6, 2551, กันยายน, Chloroephedrine, Chlorpseudoephedrine, ประกาศกระทรวง, ระบุชื่อ, เพิกถอนชื่อ, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4, ACETIC ANHYDRIDE, Codeine phosfate)
2551
23 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบั 2552
24 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (ตั้งขึ้นตามาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) ประจำปี 2550 ครั้งที่ 285-10/2550 วันที่ 12 ธันวาคม 2550
(คำค้น: 285-10, 2550, ธันวาคม, ทิศทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดให้โทษ, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5, ผลิตยา, วิทยาศาสตร์, CODEINE, ACETIC ANHYDRIDE, กระท่อม, (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ, ปรับเปลี่ยนบทกำหนดโทษ)
2550
25 การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ(ตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522)
(คำค้น : 305-1, 2553, (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาะรณสุข, โคเคอีน, อาเซติค แอนไฮไดรด์, พืชกระท่อม)
2553
26 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) ครั้งที่ 270-1/2549 วันที่ 5 กรกฎาคม 2549, ครั้งที่ 271-2/2549 วันที่ 25 ตุลาคม 2549, ครั้งที่ 272-1/2550 วันที่ 23 มกราคม 2550 และ ครั้งที่ 273-2/2550 วันที่ 18 เมษายน 2550 2549
27 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) ประจำปี 2551 ครั้งที่ 275-1/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551
(คำค้น: 275-1, 2551, มกราคม, (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, ปรับเปลี่ยนการควบคุม, Buprenorphine, วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4, ขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ, ZAM 2, ZAM 5, PRAZOL, DIAZEPAM, ALPRAZOLAM, ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ, CHLORDIAZEPOXIDE, DIAPAM, METAXIDE, HAWKCOPAX, CHLORDIXIDE, ALPRAZOLAM 0.5 FRX, LORAZEPAM, ORA, (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ, คำสั่งคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท, ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง, แนวทางการดำเนินงานด้านวัตถุออกฤทธิ์, กำหนดวันประชุม)
2551
28 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) ประจำปี 2552
(คำค้น :279-1, 2552, วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4, ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ, ALPRAZOLAM, ALCELAM, พักใช้ใบอนุญาต, การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 ALPRAZOLAM)
2552
29 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518)ประจำปี 2551 ครั้งที่ 277-3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
(คำค้น: 277-3, 2551, กรกฎาคม, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นำเข้า, วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2, วัตถุออกฤทะในประเภท 3 หรือประเภท 4, ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ, CONCERTA, LORA, LORAZEPAM, PANGON, PENTAZOCINE, DIAPINE, DIAZEPAM, CEBARAX, CHLORDIAZEPOXIDE, CLIDINIUM BROMIDE, MANODIAZO - 10, CELIUM, MEDAZEPAM, TUMAX, CHLORDIZIDE 10, PHARNAX, ALPRAZOLAM, (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์, เพิกถอนชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์, N-ETHYLAMPHETAMINE, พักใช้ใบอนุญาต)
2551
30 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) ประจำปี 2552
(คำค้น : 283-5, 2552, สิงหาคม, วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3หรือประเภท4, ขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ, ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ, ALPRAZOLAM, ALPRAXOL, TENMED, CLORAZEPATE DIPOTASSIUM, LIBRAX,CLODIAZEPOXIDE, MODURAX S/C, PHENOCO ELIXER, PHENOBARBITAL, XANAX XR, การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน, ยาแก้หวัดสูตรที่มีส่วนผสมของ PSEUDOEPHEDRINE)
2552
31 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) ประจำปี 2552
(คำค้น : 284-6, 2552, ธันวาคม, มาตรฐานระบบคุณภาพ, ปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด, ยาแก้หวัดสูตรที่มีส่วนผสมของ PSEUDOEPHEDRINE ขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ, ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ, RIVOTRIL, CLONAZEPAM, ANAX, ALPRAZOLAM, ALPRAZOLAM 0.5 FRX, นำมาพิจารณาครั้งต่อไป,
2552
32 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) ประจำปี 2552
(คำค้น : 302-8/2552, (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, เดกซ์โตรโพรพอไซฟีน, เพทิดีน, ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทคาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด)
2552
33 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) ประจำปี 2552
(คำค้น : 303-9/2552, (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, เพิกถอน, เดกซ์โตรโพรพอไซฟีน, อาเซติค แอนไฮไดรด์, แอนทรานิลิค อาซิด, เออร์กอท อัลคาอลยด์)
2552
34 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) ประจำปี 2552
(คำค้น : 304-10/2552, อาเซติค แอนไฮไดรด์, โคเคอีน, พืชกระท่อม, กัญชง )
2552
35 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) ประจำปี 2552
(คำค้น : 280-2, 2552, กุมภาพันธ์, วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4, ขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ, ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถตำรับ, ALPRAZOLAM, XANAX XR, TRANAVAN, LORAZEPAM, DOMAR, PINAZEPAM, SIAMPRAXOL, ZEDA, V-DAY ZEPAM, DIAZEPAM, PHENOTAL ELIXER, PHENOBARBITAL)
2552
36 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) 2552
37 การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) ประจำปี 2551 ครั้งที่ 276-2/2551 วันที่ 19 มีนาคม 2551
(คำค้น: 276-2, 2551, มีนาคม, (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, ปรับเปลี่ยนการควบคุม, Buprenorphine, ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง, วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4, ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ, HAWKCOPAX, ALPRAZOLAM 0.5 FRX, ANCORIL 0.5, CLONARIL 1.0, CLONARIL 2.0, LORAZEPAM, ALPRAZOLAM, CLONAZEPAM, (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, กำหนดชื่อและปริมาณวัตถุที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม (ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม) หรือ ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง (ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง) มีไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต, กำหนดวันประชุม)
2551
38 การประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ (ฉบับแก้ไข) ครั้งที่ 2/2546 วันที่ 30 ธันวาคม 2546 2546
39 การประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 13 มีนาคม 2549
(คำค้น : มติการประชุม, คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์, เลนส์สัมผัส, มาตรา 16)
2549
40 การประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 พฤษภาคม 2549
(คำค้น: มติการประชุม, คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์, คณะอนุกรรมการวิชาการด้านเครื่องมือแพทย์, คณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์, คำสั่งคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์)
2549
41 การประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 19 ตุลาคม 2549
(คำค้น: มติการประชุม, คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์, คณะอนุกรรมการ, ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี)
2549
42 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2547 2547
43 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 27 มีนาคม 2549
(คำค้น : กรรมการ, เครื่องสำอาง)
2549
44 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
(คำค้น:กรรมการเครื่องสำอาง)
2551
45 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
(คำค้น : กรรมการเครื่องสำอาง)
2552
46 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 24 สิงหาคม 2548
(คำค้น: ผลวิเคราะห์)
2548
47 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 5 ตุลาคม 2549
(คำค้น : กรรมการ, เครื่องสำอาง)
2549
48 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 11 เมษายน 2550 2550
49 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 23 เมษายน 2551
(คำค้น:กรรมการเครื่องสำอาง)
2551
50 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 18 มีนาคม 2552
(คำค้น : กรรมการเครื่องสำอาง)
2552
51 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 28 ตุลาคม 2548 2548
52 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 7 มิถุนายน 2550 2550
53 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 2 กรกฎาคม 2551
(คำค้น:กรรมการเครื่องสำอาง)
2551
54 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 23 มิถุนายน 2552
(คำค้น : กรรมการเครื่องสำอาง)
2552
55 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 17 สิงหาคม 2550 2550
56 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 3 กันยายน 2551
(คำค้น:กรรมการเครื่องสำอาง)
2551
57 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 22 ตุลาคม 2551
(คำค้น : กรรมการเครื่องสำอาง)
2551
58 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 6/2551 วันที่ 24 ธันวาคม 2551
(คำค้น: กรรมการเครื่องสำอาง)
2551
59 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่1/2553 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
(คำค้น : กรรมการเครื่องสำอาง)
2553
60 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่4/2552 วันที่ 26 สิงหาคม 2552
(คำค้น : กรรมการเครื่องสำอาง)
2552
61 การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่5/2552 วันที่ 28 ตุลาคม 2552
(คำค้น : กรรมการเครื่องสำอาง)
2552
62 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 25 มีนาคม 2547
(คำค้น: Certificate of Free Sale, HIV-1 Immunogen, Remune, Viagra, ศาลปกครอง, ยาแผนโบราณ, การพิจารณาตำรับ, มาตรฐาน, เพิกถอน, Phenylbutazone, Dipyrone, ยาผสม)
2547
63 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 9 มีนาคม 2550
(คำค้น: Hormone Replacement Therapy (HRT), การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์, ผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งชนิดรับประทานที่ปลดปล่อยยาทันที, หลักเกณฑ์การอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน, การกระจายยากลุ่มเสี่ยง, ร้านยาคุณภาพ)
2550
64 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 1/2551 วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551
(คำค้น: แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14, การนำยาเข้าเพื่อการวิจัย (น.ย.ม.1), บริษัทเจเนอรัล เจ แอนด์ บี จำกัด, คำขอผลิตยาแผนปัจจุบัน, Nimesulide, Lumiracoxib, เพิกถอนทะเบียนตำรับยา, อะนาโบลิก สเตียรอยด์ ยาน้ำสูตรผสม, Anabolic steroids, Anapromine)
2551
65 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 1/2552 วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
(คำค้น : ทบทวนทะเบียนตำรับยาแอสไพริน, คุณภาพมาตรฐาน, Aspirin, การปรับปรุงแก้ไขนิยามศัพท์ยาใหม่, ยาใหม่, ทบทวนทะเบียนตำรับยาที่มี Methocarbamolเป็นส่วนประกอบ, Methocarbamol, เพิกถอนทะเบียนตำรับยา, ทบทวนทะเบียนตำรับยาที่มี Cascara sagrada ผสมอยู่ในข้อบ่งใช้ทางระบบทางเดินอาหาร, Cascara sagrada, เพิกถอนทะเบียนตำรับยา)
2552
66 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 24 มิถุนายน 2547
(คำค้น: พักใช้ใบอนุญาต, ร้านถวัลย์เภสัช, ถวัลย์เภสัช, อนุกรรมการ, วิธีวิเคราะห์มาตรฐาน, ขึ้นทะเบียน, leflunomide, Arava, ปรับสถานภาพยา, สถานภาพยา, ยาควบคุมพิเศษ, Florfenicol, ขึ้นทะเบียน, ยาสัตว์บริโภค, ยาสามัญประจำบ้าน, ยาแผนโบราณ, การพิจารณาตำรับ, ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ, หลักการพิจารณา, ทบทวนหลักการ, กระบวนการขึ้นทะเบียน, การขึ้นทะเบียน, ยาใหม่, การขึ้นทะเบียนยาใหม่, ปรับเปลี่ยนกระบวนการ)
2547
67 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 30 เมษายน 2550 2550
68 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 2/2551 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
(คำค้น; Hormone Replacement Therapy (HRT), คำเตือนตามกฎหมาย, เพิกถอนทะเบียนตำรับยา, Anabolic steroid สูตรผสม, อะนาโบลิก สเตียรอยด์ ยาน้ำสูตรผสม, Anapromine, Anapromine syrup, ยากุมาร ตรากาไก่)
2551
69 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 2/2552 วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552
(คำค้น :Nimesulide, เพิกถอนทะเบียนตำรับยา, มติคณะกรรมการยา ครั้งที่ 5/2551, การแก้ไขทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ที่มี Acepromazineเป็นตัวยาสำคัญ, Acepromazine)
2552
70 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 28 มิถุนายน 2550 2550
71 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 3/2551 วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
(คำค้น:ยากลุ่มที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, Erecyile dysfunction, ยาควบคุมพิเศษ, ใช้เฉพาะสถานพยาบาล)
2551
72 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 3/2552 วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2552
(คำค้น :ทบทวนทะเบียนยาที่มี Chlorzoxazoneเป็นส่วนประกอบ, Chlorzoxazone, เพิกถอนทะเบียนตำรับยา, ทบทวนทะเบียนตำรับยาที่มี Phenoiphthalein เป็นส่วนประกอบ, Phenoiphthalein )
2552
73 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 25 ธันวาคม 2549
(คำค้น : ยารักษาโรคอัลไซเมอร์, น้ำยาแช่คอนเทคเลนส์, การติดเชื้อราในกระจกตา, ยาสูตรผสม Allopurinol และ Benzbromarone, การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัยใหม่, Dextromethorphan, ยาเดกซ์โตรเมธอร์แฟน)
2549
74 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 4/2550 2550
75 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 4/2551 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551
(คำค้น:แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14, การนำยาเข้าเพื่อการวิจัย (น.ย.ม.1), ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ, Bioavailability and Bioequivalence Studies, การศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา)
2551
76 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 5/2550 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
(คำค้น: GMP, ASEAN MRA, แก้ไขทะเบียนตำรับยาแอสไพริน, Aspirin, การยกเว้นยาไวตามิน เค ไม่เป็นยาอันตราย, Vitamin K1)
2550
77 การประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 5/2551 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
(คำค้น : Bioavailability and Bioequivalence Studies, การศึกษาชีวประสิทธิผลและชีววมมูลของผลิตภัณฑ์ยา, Nimesulide, กำหนดจำนวนสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ, ทบทวนทะเบียนตำรับยาแอสไพริน, คุณภาพมาตรฐาน, Aspirin, เพิกถอนทะเบียนตำรับยาCarisoprodol)
2551
78 การประชุมคณะกรรมการยาเสพติด ครั้งที่ 251-1/2547 วันที่ 27 เมษายน 2547
(คำค้น : โคเดอีน)
2547
79 การประชุมคณะกรรมการยาเสพติด ครั้งที่ 253-3/2547 วันที่ 27 กรกฎาคม 2547
(คำค้น : กระท่อม, พืชกระท่อม, ยาเสพติดให้โทษ)
2547
80 การประชุมคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 262-1/2547 วันที่ 25 พฤษภาคม 2547
(คำค้น : ขึ้นทะเบียน, วัตถุตำรับ, ต่ออายุ)
2547
81 การประชุมคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 263-2/2547 วันที่ 30 มิถุนายน 2547
(คำค้น : ขึ้นทะเบียน, ต่ออายุ, วัตถุตำรับ, วัตถุออกฤทธิ์)
2547
82 การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 33-1/2550 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน เวลา 09.30 - 12.10 น.ณ ห้องประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม
(คำค้น: กรรมการวัตถุอันตราย)
2550
83 การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 36-4/2550 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม
(คำค้น:กรรมการวัตถุอันตราย)
2550
84 การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 37-5/2550 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2550 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร
(คำค้น:กรรมการวัตถุอันตราย)
2550
85 การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 38-1/2551 วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.30-15.00น. ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม
(คำค้น:กรรมการวัตถุอันตราย)
2551
86 การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่1-1/2551 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30-12.00น. ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(คำค้น:กรรมการวัตถุอันตราย)
2551
87 การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่3-3/2551 วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(คำค้น :กรรมการวัตถุอันตราย)
2551
88 การประชุมคณะกรรมการอาหาร ครั้งที่ 2/2548
(คำค้น: Enterobacter sakazakii และ เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน)
2548
89 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการตรวจตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ครั้งที่ 1/2550 2550
90 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการตรวจตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ครั้งที่ 2/2550 2550
91 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการตรวจตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ครั้งที่ 3/2550 2550
92 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการตรวจตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ครั้งที่ 4/2550 2550
93 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการตรวจตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ครั้งที่ 5/2550 2550
94 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการตรวจตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ครั้งที่ 6/2550 2550
95 การประชุมคณะทำงานพิจารณาปัญหาคุณภาพยา -
96 การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2550
(คำค้น: 1. ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปี 2550 2. คณะทำงานภาคประชาชน 3. มติการประชุม)
2550
97 การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2550 2550
98 การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2550
(คำค้น :ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปี 2550, คณะทำงานภาคประชาชน, มติการประชุม)
2550
99 การประชุมคณะอนุกรรมการ สาขา MRA ประชุมครั้งที่ 16-3/2550 วันที่ 26 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุม 230 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(คำค้น:MRA, ASEAN, Conformity Mark)
2550
100 การประชุมคณะอนุกรรมการการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 25 เมษายน 2550 2550
101 การประชุมคณะอนุกรรมการการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 2549
102 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศ -
103 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2549 2549
104 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศ ครั้งที่ 2/2549 2549
105 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศ ครั้งที่ 3/2549 2549
106 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549
(คำค้น: มติการประชุม, คณะอนุกรรมการเครื่องมือแพทย์, คอนแทคเลนส์ที่ใช้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา, คอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงาม, ฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์, ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, เครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด)
2549
107 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
(คำค้น: มติการประชุม, คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์, ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, HIV infection, Hepatitis infection, HTLV infection, Anti humanglobulin, Anti CMV, HPV, HLA typing, น้ำยาตรวจทางชีวเคมี, ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เรื่อง กำหนดเครื่องมือแพทย์ห้ามนำเข้าหรือขาย)
2549
108 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 17 เมษายน 2549
(คำค้น: มติการประชุม, คณะอนุกรรมการเครื่องมือแพทย์, ร่างประกาศกระทรวง (ฉบับที่...) พ.ศ.... เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี, ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี, คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์)
2549
109 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 12 กรกฎาคม 2549
(คำค้น: มติการประชุม, คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์, ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี, ชุดตรวจเพื่อหากรดนิวคลิอิก, ตัวอย่างที่ตรวจ, ตัวอย่างรวม (Pool Sample), ตัวอย่างเดี่ยว (Individual Sample))
2549
110 การประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิต คมพ. ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 16 เม.ย. 2550 2550
111 การประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิต คมพ. วันที่ 20 ธันวาคม 2550 2550
112 การประชุมความร่วมมือระหว่าง อย. และ State Food and Drug Administration (SFDA) ของจีน
(คำค้น: SFDA, MOC, New IR)
-
113 การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2542 (เล่มเล็กสีเขียว) 2542
114 การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2542 (เล่มสีเหลือง) 2542
115 การประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 2541
116 การประชุมหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับ AQSIQ
(คำค้น: AQSIQ, ร่าง MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ AQSIQ, Food Safety, Mobile Lab)
-
117 การพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา(GMP) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2550 2550
118 การสัมมนาเรื่องการปฏิบัติตามหลัก Policy Guideline on Standards and Conformance(PGSC) และ Good Regulatory Practice(GRP) ระหว่างวันที่ 23 -25 พฤษภาคม 2550 ณ กระท่อมหินนันทภัค จังหวัดนครราชสีมา
(คำค้น: PGSC, GRP)
2550
119 การหารือเพื่อแก้ไขปัญหายาปลอมกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด -
120 ข้อมูลสถิติและรายชื่อเอกสารที่เกี่ยวกับเอกสารวิชาการที่ส่งประเมินเพื่อขอแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น -
121 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2547
122 มติการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี -
123 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (รายงานสรุปผลการอบรม) 2542
124 รายงานการประชุมการประชาพิจารณา ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร เรื่อง การโฆษณาอาหาร ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551 -
125 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลาง -
126 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2544-3/2544 -
127 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2545-2/2545 -
128 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2546-2/2546 -
129 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 25 เมษายน 2545 2546
130 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2546 วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 2546
131 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2545 วันที่ 26 กันยายน 2545 2545
132 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2546 วันที่ 5 กันยายน 2546 2546
133 รายงานการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด -
134 รายงานการประชุมคณะกรรมการวัตถุออกฤทธิ์ -
135 รายงานการประชุมคณะกรรมการสารระเหย -
136 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาหาร ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 2552
137 รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 17 มีนาคม 2543 -
138 รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 25 พฤษภาคม 2543 -
139 รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 3/2543 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 -
140 รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารกลุ่ม Pre-Marketing -
141 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาตีความ ตีความผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2542-4/2542 -
142 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาตีความ ตีความผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2543-20/2543 -
143 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาตีความ ตีความผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2544-8/2544 -
144 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาตีความ ตีความผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2545-12/2545 -
145 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาตีความ ตีความผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2546-7/2546 -
146 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดคุณภาพมาตรฐานและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการปฏิบัติด้านอาหาร(อ.2) ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 2552
147 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดคุณภาพมาตรฐานและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการปฏิบัติด้านอาหาร(อ.2) ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 2552
148 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2543-2/2543 -
149 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2544-3/2544 -
150 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2546-2/2546 -
151 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 5/2550 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2551 2551
152 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยทางวิชาการเกี่ยวกับอาหาร(อ.1) ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 25 มิถุนายน 2552 2552
153 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานและทะเบียนเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 30 กันยายน 2546 2546
154 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานและทะเบียนเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2546 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 2546
155 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 3 มกราคม 2546 2546
156 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 10/2545 วันที่ 29 ตุลาคม 2545 2545
157 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 10/2546 วันที่ 24 เมษายน 2546 2546
158 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 11/2545 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 2545
159 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 11/2546 วันที่ 7 พฤษภาคม 2546 2546
160 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 12/2545 วันที่ 6 ธันวาคม 2545 2545
161 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 12/2546 วันที่ 20 มิถุนายน 2546 2546
162 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 13/2545 วันที่ 13 ธันวาคม 2545 2545
163 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 14/2545 วันที่ 18 ธันวาคม 2545 2545
164 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2546 วันที่ 6 มกราคม 2546 2546
165 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2546 วันที่ 16 มกราคม 2546 2546
166 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 2546
167 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 5/2546 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 2546
168 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 6/2546 วันที่ 14 มีนาคม 2546 2546
169 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 7/2545 วันที่ 9 กันยายน 2545 2546
170 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 7/2546 วันที่ 27 มีนาคม 2546 2546
171 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 8/2545 วันที่ 27 กันยายน 2545 2545
172 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 8/2546 วันที่ 3 เมษายน 2546 2546
173 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 9/2545 วันที่ 21 ตุลาคม 2545 2545
174 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 9/2546 วันที่ 9 เมษายน 2546 2546
175 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1/2545 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 2545
176 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 27 มกราคม 2546 2546
177 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 2547
178 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2546 วันที่ 22 เมษายน 2546 2546
179 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2546 วันที่ 12 กันยายน 2546 2546
180 รายงานการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2542
181 รายงานคณะกรรมการอาหาร ครั้งที่ 1/2553 (24 มี.ค. 53) 2553
182 สรุปกิจกรรมข้อเสนอแนะ 2543
183 สื่ออย่างไรให้ได้สาร (สรุปการประชุมวิชาการประจำเดือน) 2542