รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
น.ส.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 0-2590-7150, 08-1910-1502  
นางวิไล บัณฑิตานุกูล   รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 0-2590-7152, 08-1984-2638  
นายพงศธร วิทยพิบูลย์   ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาและการใช้ยา 0-2590-7143, 08-9811-6894  
น.ส.นิตยา แย้มพยัคฆ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด 0-2590-7070, 08-9811-6883  
น.ส.จิตรา เศรษฐอุดม   ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร 0-2590-7140, 08-9811-6898  
นายไพศาล ปวงนิยม   ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด 0-2590-7132, 08-1940-8081  
นายไพโรจน์ แก้วมณี   ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหารและยา 0-2590-7094, 08-1838-5497  
นางจันทนา ปานปรีชา   ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 0-2590-7077, 08-1621-2176  
น.ส.สุมาลี พรกิจประสาน   ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 0-2590-7249,08-4361-8393  
นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ   รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร 0-2590-7156, 08-1845-5428  
นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ   รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 0-2590-7138, 08-9811-6865  
น.ส.ยุวดี พัฒนวงศ์   รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ 0-2590-7153, 08-9811-6873  
น.ส.พรพรรณ สุนทรธรรม   รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 0-2591-8467, 08-1940-8083  
น.ส.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์   รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา 0-2590-7145, 08-7353-3258