[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
  Home  One Stop Service Center fda
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
[English Version ]
แนะนำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
 
- แนะนำศูนย์ OSSC โดยรองเลขาธิการฯ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- โครงสร้าง
- การให้บริการ
ข้อมูลกฏหมาย
 
- นโยบายการบริการของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง 7 มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ OSSC
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง ข้อมูลผู้ประกอบการ
- ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการ
ประชาชน
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กฎกระทรวงฯ/ประกาศฯ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การขออนุญาต
 
- งานบริการของ อย.
- ขั้นตอนการให้บริการ
ขออนุญาตกับ อย.
- ประเภทและการยื่นคำขอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   - อาหาร
   - ยา
   - เครื่องมือแพทย์
   - เครื่องสำอาง
   - วัตถุอันตราย
   - วัตถุเสพติด
   - GMP ยา
   - GMP เครื่องมือแพทย์
   - GMP อาหาร
   - GMP วัตถุอันตราย
   - GMP เครื่องสำอาง
   - ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา
- ขั้นตอนการติดต่อ
- การรับบัตรคิว
- บริการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-Submission)
- คู่มือการขออนุญาต
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- ตัวอย่างคำขอสำเร็จรูป
- การรับร้องเรียน
- คู่มือสำหรับประชาชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เจ้าหน้าที่
 
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานฯ
- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
- ตารางเวรเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ OSSC
ติดต่อเรา
 
- การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาย
ในศูนย์ OSSC
- สถานที่ตั้ง (อย.)
- ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จในส่วนภูมิภาค
- โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
- การดำเนินกิจกรรม 5 ส.
- การประเมินความพึงพอใจ
โครงการต่างๆของ OSSC
สืบค้นข้อมูล
Link
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
Admin
 
   
 
การควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
     
 
 

 

การควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับ
ดูแลคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 6 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง
 วัตถุอันตราย (ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางการสาธารณสุข) วัตถุเสพติด
(วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและยาเสพติดให้โทษ) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และปลอดภัยต่อการใช้และการบริโภค ซึ่งขอบข่ายการทำงานจะประกอบด้วย
การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing Control)
และการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Post-marketing Control)
ตลอดจนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน

โดยในส่วนของการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด มีหน่วยงานประกอบด้วย

1. สำนักอาหาร

2. สำนักยา

3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

4. กองควบคุมวัตถุเสพติด

5. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

6. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

 

 
 
 
   
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]

  © 2005 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 . All rights reserved.