[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
  Home  One Stop Service Center fda
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
[English Version ]
แนะนำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
 
- แนะนำศูนย์ OSSC โดยรองเลขาธิการฯ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- โครงสร้าง
- การให้บริการ
ข้อมูลกฏหมาย
 
- นโยบายการบริการของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง 7 มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ OSSC
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง ข้อมูลผู้ประกอบการ
- ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการ
ประชาชน
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กฎกระทรวงฯ/ประกาศฯ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การขออนุญาต
 
- งานบริการของ อย.
- ขั้นตอนการให้บริการ
ขออนุญาตกับ อย.
- ประเภทและการยื่นคำขอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   - อาหาร
   - ยา
   - เครื่องมือแพทย์
   - เครื่องสำอาง
   - วัตถุอันตราย
   - วัตถุเสพติด
   - GMP ยา
   - GMP เครื่องมือแพทย์
   - GMP อาหาร
   - GMP วัตถุอันตราย
   - GMP เครื่องสำอาง
   - ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา
- ขั้นตอนการติดต่อ
- การรับบัตรคิว
- บริการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-Submission)
- คู่มือการขออนุญาต
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- ตัวอย่างคำขอสำเร็จรูป
- การรับร้องเรียน
- คู่มือสำหรับประชาชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เจ้าหน้าที่
 
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานฯ
- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
- ตารางเวรเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ OSSC
ติดต่อเรา
 
- การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาย
ในศูนย์ OSSC
- สถานที่ตั้ง (อย.)
- ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จในส่วนภูมิภาค
- โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
- การดำเนินกิจกรรม 5 ส.
- การประเมินความพึงพอใจ
โครงการต่างๆของ OSSC
สืบค้นข้อมูล
Link
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
Admin
 
   
 
ประเภทและการยื่นคำขอผลิตภัณฑ์
 
 
     
 
   
   
 
 
กลับไปหน้าถัดมา
ลำดับ ข้อมูล
1 ระเบียบการยื่นคำขอ
2 ขั้นตอนการดำเนินการ
3 แบบฟอร์ม
4 ติดต่อ
5 ค่าธรรมเนียม
6 รายละเอียดเพิ่มเติม
 
   
 
 
กลับไปด้านบน
ระเบียบการยื่นคำขอ
ขั้นตอน ขอแจ้งการนำเข้าและชำระค่าธรรมเนียมรายปีเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
แจ้งการนำเข้าและชำระค่าธรรมเนียมรายปีเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
1. หนังสือแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (แบบ ธส.1) จำนวน 2 ชุด ซึ่งต้องระบุรายละเอียดสถานที่ยื่นคำขอ วันเดือนปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งผู้ดำเนินกิจการ ชื่อสถานที่ ที่ตั้งของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บเครื่องสำอาง เลขทะเบียนเครื่องสำอางควบคุมพิเศษที่ได้รับใบสำคัญฯ พร้อมทั้งลงนามผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับมอบอำนาจ
2. หลักฐานการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ/สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ที่เจ้าหน้าที่ลงรับไว้แล้ว) หลักฐานการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ หมายถึง หลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอรับบริการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ในกรณีบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ส่วนในกรณีนิติบุคคลให้แนบสำเนาในรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมด้วยหลักฐานการเป็นผู้แทนของนิติบุคคล เช่น หนังสือมอบอำนาจ
หมายเหตุ การยื่นหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงรับต้องเตรียมเอกสาร
- ระบุชื่อผู้ดำเนินการและรายชื่อผู้ยื่นคำขอพร้อมแก้ไขเอกสาร
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจ
- สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ขอรับบริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบสำคัญ การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ 1,000บาท และต้องแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษที่ได้รับใบสำคัญฯแล้วทุกตำรับ
3.ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
      ผู้ขอรับบริการที่ประสงค์จะนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษเพื่อจำหน่ายจะต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี โดยยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารดังนี้
3.1 คำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี (แบบ ธส.1)
กรณีครั้งแรกให้ยื่นพร้อมกับแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
กรณีต่ออายุ  ให้ยื่นก่อนครบกำหนดที่ระบุไว้ในใบรับรองการชำระค่าธรรมเนียมฉบับเดิม หาก เกินกำหนด จะต้องเพิ่มค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ 5 ต่อเดือน
ในแบบ ธส.1ให้ระบุสถานที่ยื่นคำขอ ชื่อผู้ดำเนินกิจการ ชื่อสถานที่ประกอบการ ที่ตั้ง
ของสถานที่นำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ และที่ตั้งของสถานที่เก็บเครื่องสำอาง
3.2 หลักฐานการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ/สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ที่เจ้าหน้าที่ลงรับไว้แล้ว)
 
กลับไปด้านบน
ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ แจ้งการนำเข้าและชำระค่าธรรมเนียมรายปีเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
ขั้นตอนการดำเนินการ แจ้งการนำเข้าและชำระค่าธรรมเนียมรายปีเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
 
กลับไปด้านบน
แบบฟอร์ม   File
1 แบบ ธส.1
 
กลับไปด้านบน
ติดต่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มี File ข้อมูล
 
กลับไปด้านบน
ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมรายปี

กรณีนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ค่าธรรมเนียมปีละ 2,000 บาท

ไม่มี File ข้อมูล
 
กลับไปด้านบน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มี File ข้อมูล
 
 
   
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]

  © 2005 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 . All rights reserved.