[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
  Home  One Stop Service Center fda
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
[English Version ]
แนะนำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
 
- แนะนำศูนย์ OSSC โดยรองเลขาธิการฯ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- โครงสร้าง
- การให้บริการ
ข้อมูลกฏหมาย
 
- นโยบายการบริการของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง 7 มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ OSSC
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง ข้อมูลผู้ประกอบการ
- ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการ
ประชาชน
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กฎกระทรวงฯ/ประกาศฯ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การขออนุญาต
 
- งานบริการของ อย.
- ขั้นตอนการให้บริการ
ขออนุญาตกับ อย.
- ประเภทและการยื่นคำขอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   - อาหาร
   - ยา
   - เครื่องมือแพทย์
   - เครื่องสำอาง
   - วัตถุอันตราย
   - วัตถุเสพติด
   - GMP ยา
   - GMP เครื่องมือแพทย์
   - GMP อาหาร
   - GMP วัตถุอันตราย
   - GMP เครื่องสำอาง
   - ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา
- ขั้นตอนการติดต่อ
- การรับบัตรคิว
- บริการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-Submission)
- คู่มือการขออนุญาต
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- ตัวอย่างคำขอสำเร็จรูป
- การรับร้องเรียน
- คู่มือสำหรับประชาชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เจ้าหน้าที่
 
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานฯ
- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
- ตารางเวรเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ OSSC
ติดต่อเรา
 
- การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาย
ในศูนย์ OSSC
- สถานที่ตั้ง (อย.)
- ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จในส่วนภูมิภาค
- โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
- การดำเนินกิจกรรม 5 ส.
- การประเมินความพึงพอใจ
โครงการต่างๆของ OSSC
สืบค้นข้อมูล
Link
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
Admin
 
   
 
ประเภทและการยื่นคำขอผลิตภัณฑ์
 
 
     
 
  การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว  
   
 
 
กลับไปหน้าถัดมา
ลำดับ ข้อมูล
1 ระเบียบการยื่นคำขอ
2 ขั้นตอนการดำเนินการ
3 แบบฟอร์ม
4 ติดต่อ
5 ค่าธรรมเนียม
6 รายละเอียดเพิ่มเติม
 
   
 
 
กลับไปด้านบน
ระเบียบการยื่นคำขอ

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิใช่การนำเข้าอาหารตามมาตรา 15

. การยื่นคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว ตามแบบ อ.12

วัตถุประสงค์

เอกสารเพิ่มเติม

1.       เพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร

1.       หนังสือรับรองการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากรในเมือง

2.       หนังสือรับรองและบันทึกคำให้การว่าสินค้าที่นำเข้ามานั้น จะต้องจำหน่ายให้กับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ พร้อมทั้งจะรับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้านั้น

3.       ใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน

5.       สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาใบทะเบียนการค้า (บุคคลธรรมดา)

6.       หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคล)

7.       สำเนาเอกสารการนำเข้าอาหาร เช่น Invoice / Bill of Lading / Air Way Bill

2.       เพื่อแสดงสินค้าของเอกชน นิติบุคคล และองค์กรต่างๆ

1.       หนังสือแสดงเจตจำนงในการนำเข้าและการจัดการกับผลิตภัณฑ์ภายหลังสิ้นสุดงาน พร้อมทั้งจะรับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้านั้น

2.       หนังสือรับรองจากสถานที่ที่จัดแสดงสินค้า

3.       หนังสือจากผู้จัดนิทรรศการยืนยันว่าผู้นำเข้า เข้าร่วมการแสดงสินค้าด้วย

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน

5.       สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาใบทะเบียนการค้า (บุคคลธรรมดา)

6.       หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคล)

7.       สำเนาเอกสารการนำเข้าอาหาร เช่น Invoice / Bill of Lading / Air Way Bill

8.       Health certificate / CFS

3.       เพื่อแสดงสินค้าหรือเพื่อจำหน่ายเป็นสาธารณะกุศลโดยสถานทูต

1.       หนังสือแสดงเจตจำนงจากสถานทูตในการนำสินค้าเข้ามา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การนำเข้า พร้อมทั้งจะต้องรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้านั้น

2.       หนังสือรับรองจากสถานที่ที่จัดแสดงสินค้า

3.       หนังสือจากผู้จัดนิทรรศการยืนยันว่าผู้นำเข้า เข้าร่วมแสดงสินค้าด้วย (กรณีเพื่อแสดงสินค้า)

4.       หนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่รับบริจาค หรือเอกสารอื่นที่มีความหมายเดียวกัน เช่น บันทึกความตกลงร่วมกัน (กรณีเพื่อจำหน่ายเป็นสาธารณะกุศล)

5.       รายงานการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ปริมาณสินค้าที่เหลือ ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

6.       หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคล)

7.       สำเนาเอกสารการนำเข้าอาหาร เช่น Invoice / Bill of Lading / Air Way Bill

8.       Health certificate / CFS

4.       เพื่อใช้ประกอบการผลิตสำหรับการส่งออก โดยผู้ผลิตนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่ายต่อผู้บริโภค

1.       สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (หน้า-หลัง) กรณีเข้าข่ายเป็นโรงงาน

2.       หนังสือรับรองว่าสินค้าที่นำเข้ามานั้นจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานเองเท่านั้น สินค้าที่ผลิตแล้วจะส่งออกทั้งหมดไม่มีการจำหน่ายหรือแจกจ่ายแต่อย่างใด

3.       สำเนาใบสั่งซื้อของประเทศคู่ค้า (ถ้ามี)

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน

5.       สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาใบทะเบียนการค้า (บุคคลธรรมดา)

6.       หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคล)

7.       สำเนาเอกสารการนำเข้าอาหาร เช่น Invoice / Bill of Lading / Air Way Bill

5.       เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ

1.       สำเนาโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาวิจัยในคนของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะวิจัย วิทยฐานะและประสบการณ์ของคณะผู้วิจัย

2.       หนังสือรับรองว่าการวิจัยจะนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในการวิจัยตามโครงการที่อนุมัติไว้เท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายหรือจ่ายแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้า และยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและติดตามผลการวิจัยได้ หากผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามามีปัญหาไม่ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถดำเนินการอายัดหรือเรียกคืนสินค้าได้

3.       รายงานผลการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นระยะ

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน

5.       สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาใบทะเบียนการค้า (บุคคลธรรมดา)

6.       หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคล)

7.       สำเนาเอกสารการนำเข้าอาหาร เช่น Invoice / Bill of Lading / Air Way Bill

8.       Health certificate / CFS

 

ข้อมูล ณ กองงานด่านอาหารและยา : http://newsser.fda.moph.go.th/import/frontend/criterion_detail.php?Submit=Clear&LPage=1&ID=00052

 

 
กลับไปด้านบน
ขั้นตอนการดำเนินการ
 

เรื่อง การขออนุญาตการนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว

                                                                                                                

 

สรุป    ขั้นตอนยื่นคำขอ 2 ขั้นตอน 2 จุดบริการ รวมระยะเวลา 20 นาที

          ขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้นตอน 3 จุดบริการ รวมระยะเวลา 40 นาที

ไม่มี File ข้อมูล
 
กลับไปด้านบน
แบบฟอร์ม   File
 
กลับไปด้านบน
ติดต่อ

กองงานด่านอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 5

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000

ฝ่ายบริหารทั่วไป  02-5907350

Website : http://newsser.fda.moph.go.th/import/frontend/index.php

 

 

ไม่มี File ข้อมูล
 
กลับไปด้านบน
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม   2,000   บาท

ไม่มี File ข้อมูล
 
กลับไปด้านบน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มี File ข้อมูล
 
 
   
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]

  © 2005 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 . All rights reserved.