[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
  Home  One Stop Service Center fda
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
[English Version ]
แนะนำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
 
- แนะนำศูนย์ OSSC โดยรองเลขาธิการฯ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- โครงสร้าง
- การให้บริการ
ข้อมูลกฏหมาย
 
- นโยบายการบริการของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง 7 มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ OSSC
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง ข้อมูลผู้ประกอบการ
- ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการ
ประชาชน
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กฎกระทรวงฯ/ประกาศฯ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การขออนุญาต
 
- งานบริการของ อย.
- ขั้นตอนการให้บริการ
ขออนุญาตกับ อย.
- ประเภทและการยื่นคำขอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   - อาหาร
   - ยา
   - เครื่องมือแพทย์
   - เครื่องสำอาง
   - วัตถุอันตราย
   - วัตถุเสพติด
   - GMP ยา
   - GMP เครื่องมือแพทย์
   - GMP อาหาร
   - GMP วัตถุอันตราย
   - GMP เครื่องสำอาง
   - ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา
- ขั้นตอนการติดต่อ
- การรับบัตรคิว
- บริการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-Submission)
- คู่มือการขออนุญาต
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- ตัวอย่างคำขอสำเร็จรูป
- การรับร้องเรียน
- คู่มือสำหรับประชาชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เจ้าหน้าที่
 
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานฯ
- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
- ตารางเวรเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ OSSC
ติดต่อเรา
 
- การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาย
ในศูนย์ OSSC
- สถานที่ตั้ง (อย.)
- ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จในส่วนภูมิภาค
- โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
- การดำเนินกิจกรรม 5 ส.
- การประเมินความพึงพอใจ
โครงการต่างๆของ OSSC
สืบค้นข้อมูล
Link
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
Admin
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ติดต่อ อย. ไม่จำเป็นต้องผ่านนายหน้า
บริการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุมทาง Internet
สำนักอาหาร ยกเลิกการจองคิว (หนังรับรองเพื่อการส่งอ...
 

 


ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
 
One Stop Service Center    

 

ติดต่อ อย. ไม่จำเป็นต้องผ่านนายหน้า

 

 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ สุขภาพเบ็ดเสร็จ
 

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
One Stop Service Center

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดตั้งศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
One Stop Service Center ขึ้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีขั้นตอนที่สั้นกระชับ ไม่ว่าจะเป็นการขอรับคำปรึกษา
การยื่นคำขอ การขอรับใบอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้สามารถมาติดต่อ ณ จุดเดียว

2. เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียในการติดต่อกับทางราชการลง
ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการตลาดและการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

3. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและเพื่อ
ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในการขอ
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดทั้งหมด
 
 
คู่มือการขออนุญาต
 
คู่มือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คู่มือแสดงฉลากวัตถุอันตราย
คู่มือแนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการขึ้...
คู่มือการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช...
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 
  จำนวนผู้เข้าชม 186160 คน
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]

  © 2005 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 . All rights reserved.