[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
  Home  One Stop Service Center fda
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
[English Version ]
แนะนำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
 
- แนะนำศูนย์ OSSC โดยรองเลขาธิการฯ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- โครงสร้าง
- การให้บริการ
ข้อมูลกฏหมาย
 
- นโยบายการบริการของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง 7 มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ OSSC
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง ข้อมูลผู้ประกอบการ
- ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการ
ประชาชน
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กฎกระทรวงฯ/ประกาศฯ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การขออนุญาต
 
- งานบริการของ อย.
- ขั้นตอนการให้บริการ
ขออนุญาตกับ อย.
- ประเภทและการยื่นคำขอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   - อาหาร
   - ยา
   - เครื่องมือแพทย์
   - เครื่องสำอาง
   - วัตถุอันตราย
   - วัตถุเสพติด
   - GMP ยา
   - GMP เครื่องมือแพทย์
   - GMP อาหาร
   - GMP วัตถุอันตราย
   - GMP เครื่องสำอาง
   - ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา
- ขั้นตอนการติดต่อ
- การรับบัตรคิว
- บริการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-Submission)
- คู่มือการขออนุญาต
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- ตัวอย่างคำขอสำเร็จรูป
- การรับร้องเรียน
- คู่มือสำหรับประชาชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เจ้าหน้าที่
 
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานฯ
- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
- ตารางเวรเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ OSSC
ติดต่อเรา
 
- การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาย
ในศูนย์ OSSC
- สถานที่ตั้ง (อย.)
- ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จในส่วนภูมิภาค
- โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
- การดำเนินกิจกรรม 5 ส.
- การประเมินความพึงพอใจ
โครงการต่างๆของ OSSC
สืบค้นข้อมูล
Link
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
Admin
 
   
 
 
 
     
 
 

 

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
One Stop Service Center

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดตั้งศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
One Stop Service Center ขึ้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีขั้นตอนที่สั้นกระชับ ไม่ว่าจะเป็นการขอรับคำปรึกษา
การยื่นคำขอ การขอรับใบอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้สามารถมาติดต่อ ณ จุดเดียว

2. เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียในการติดต่อกับทางราชการลง
ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการตลาดและการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

3. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและเพื่อ
ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในการขอ
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ให้บริการอนุญาตผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ได้แก่

อาหาร

ยา

เครื่องมือแพทย์

เครื่องสำอาง

วัตถุอันตราย

ทั้งนี้ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จยังมิได้ให้บริการอนุญาตผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ได้แก่
* ผลิตภัณฑ์วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาเสพติดให้โทษ เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด จึงยังคงให้ติดต่อที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด
* ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สามารถระบุประเภทได้ ให้ติดต่อที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
* การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่าน ให้ติดต่อที่ ด่านอาหารและยา

 
 
 
   
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]

  © 2005 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 . All rights reserved.