[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
  Home  One Stop Service Center fda
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
[English Version ]
แนะนำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
 
- แนะนำศูนย์ OSSC โดยรองเลขาธิการฯ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- โครงสร้าง
- การให้บริการ
ข้อมูลกฏหมาย
 
- นโยบายการบริการของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง 7 มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ OSSC
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง ข้อมูลผู้ประกอบการ
- ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการ
ประชาชน
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กฎกระทรวงฯ/ประกาศฯ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การขออนุญาต
 
- งานบริการของ อย.
- ขั้นตอนการให้บริการ
ขออนุญาตกับ อย.
- ประเภทและการยื่นคำขอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   - อาหาร
   - ยา
   - เครื่องมือแพทย์
   - เครื่องสำอาง
   - วัตถุอันตราย
   - วัตถุเสพติด
   - GMP ยา
   - GMP เครื่องมือแพทย์
   - GMP อาหาร
   - GMP วัตถุอันตราย
   - GMP เครื่องสำอาง
   - ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา
- ขั้นตอนการติดต่อ
- การรับบัตรคิว
- บริการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-Submission)
- คู่มือการขออนุญาต
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- ตัวอย่างคำขอสำเร็จรูป
- การรับร้องเรียน
- คู่มือสำหรับประชาชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เจ้าหน้าที่
 
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานฯ
- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
- ตารางเวรเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ OSSC
ติดต่อเรา
 
- การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาย
ในศูนย์ OSSC
- สถานที่ตั้ง (อย.)
- ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จในส่วนภูมิภาค
- โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
- การดำเนินกิจกรรม 5 ส.
- การประเมินความพึงพอใจ
โครงการต่างๆของ OSSC
สืบค้นข้อมูล
Link
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
Admin
 
   
 
การประเมินผลความพึงพอใจ
 
 
ลำดับ การประเมินผลประจำปี
1 การประเมินความพึงพอใจปี 2559
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจการให้ บริการของ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2559 (15-19 กุมภาพันธ์ 2559)

โดยศูนย์บริการ One Stop Service Center
2 การประเมินความพึงพอใจปี 2558
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ ศูนย์บริการฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจการให้ บริการของ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2558 (23-27 กุมภาพันธ์ 2558)

โดยศูนย์บริการ One Stop Service Center
3 การประเมินความพึงพอใจปี 2557
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ ศูนย์บริการฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจการให้ บริการของ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2557 (3-7 มีนาคม 2557) โดยศูนย์บริการ One Stop Service Center
4 การประเมินความพึงพอใจปี 2556

  การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ ศูนย์บริการฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจการให้ บริการของ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2556 (4-15 มีนาคม 2556) โดยศูนย์บริการ One Stop Service Center

5 การประเมินความพึงพอใจปี 2555

  การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ ศูนย์บริการฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2555 (13 - 17 กุมภาพันธ์ 2555) โดยศูนย์บริการ One Stop Service Center

6 การประเมินความพึงพอใจปี 2554

  การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ ศูนย์บริการฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2554 (17-21 มกราคม 2554) โดยศูนย์บริการ One Stop Service Center

7 การประเมินความพึงพอใจปี 2553 (ครั้งที่ 2)

การประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2553 (ครั้งที่ 2)

 สรุปความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2553 (12-16 กรกฎาคม 2553) โดยศูนย์บริการ One Stop Service Center

8 การประเมินความพึงพอใจปี 2553 (ครั้งที่ 1)

การประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2553 (ครั้งที่ 1)

 สรุปความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2553 (25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2553) โดยศูนย์บริการ One Stop Service Center

9 การประเมินความพึงพอใจปี 2552 (ครั้งที่ 2)

การประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2552 (ครั้งที่ 2)

 สรุปความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2552 (20 - 31 กรกฎาคม 2552) โดยศูนย์บริการ One Stop Service Center

10 การประเมินความพึงพอใจปี 2552 (ครั้งที่ 1)

การประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2552 (ครั้งที่ 1)

สรุปความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2550 (26 มกราคม  - 13 กุมพาพันธ์ 2552) โดยศูนย์บริการ One Stop Service Center

 
 
   
   
   
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]

  © 2005 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 . All rights reserved.